Gratis pjes nl mooie blonde

gratis pjes nl mooie blonde

Ero tantra massage gay date groningen

Klein PvdA minste twee-derde van de overige leden van het vakgroepbestuur zal moeten bestaan uit leden van het wetenschappelijk personeel in tijde- lijke dienst en het niet-wetenschappe- lijk personeel. Een absolute minder- heidspositie blijft er dan voor de stu- denten over. Voorzitters van vakgroepsbesturen kunnen bestuursbesluiten ter vernie- tiging aan de sub fakulteitsraad voordragen.

Twee of meer vakgroe- pen mogen werkgroepen instellen, ook interuniversitair. In deze ruimtes werden in bijna zeven en een half miljoen telefoon- gesprekken gevoerd en meer dan twee miljoen brieven geschreven. De Europese Kommissie verkocht in ongeveer ton oud papier en haar dienstwagens legden meer dan twee miljoen kilometer af. Dat alles werd gerealiseerd door vaste en tijdelijke EEG-ambtenaren.

Bij de Europese Kom- missie werken zo'n jonge aka- demici. Het werkklimaat bij de EEG is niet enerverend of inspirerend en het karrière-perspektief wordt vaak vertroebeld, omdat er naar verhou- ding uit elk EEG-land ongeveer evenveel hoge EEG-funktionarissen afkomstig moeten zijn. Maar de EEG- ambtenaren verdienen een mooi sa- laris, hebben minder last van de fiskus en doen wat internationale er- varing en relaties op. V andaar dat de animo voor EEG-funkties onder met name jonge akademici groot is.

Selektie De werving van EEG-ambtenaren geschiedt op een wat aparte manier en heeft weinig gemeen met de wijze waarop de negen EEG-staten zelf hun personeel werven. Op gezette tijden worden via advertenties jonge afgestudeerden uit de lidstaten bij hoge uitzondering kan ook een niet- EEG-onderdaan in aanmerking ko- men opgeroepen om deel te nemen aan een vergelijkend onderzoek.

Op grond hiervan wordt er een zoge- heten reserve gevormd, die bij het ontstaan van vakatures in het EEG- apparaat benut kan worden. Het vergelijkend onderzoek voor kandidaat-EEG-ambtenaren is ver- schillend voor wat betreft de afstu- deerrichting en de gevolgde speciali- saties. Zo zijn er speciale vergelij- kende onderzoeken voor ekonomen, juristen, politieke en sociale weten- schappers, technici en landbouw- kundigen.

Bij vergelijkende onderzoeken voor funkties bij het Europees Parlement wordt doorgaans slechts onder- scheidt gemaakt in de kategorieën ekonomie, politiek en recht.

Ver- moedelijk zal er in de loop van voor funkties bij de Europese Kom- missie een vergelijkend onderzoek voor ekonomen worden gehouden. Normaal bestaat zo'n vergelijkend onderzoek uit een mondeling en schriftelijk gedeelte in de door de kandidaat gekozen taal, dus meestal de moedertaal. Kandidaten moeten veelal een verhandeling schrijven over een onderwerp uit hun vakge- bied, worden getest op hun talen- kennis en beoordeeld op hun instel- ling en prestatie.

Reis- kosten worden vergoed. Verlof Nederlandse ambtenaren en mede- werkers van Nederlandse universi- Het EEG-hoofdkwartier in Brussel Wordt men voor een EEG-funktie goed bevonden dan krijgt men bin- nen een redelijke termijn ook feite- lijk zo'n funktie aangeboden. Als het zover is, doorloopt men een stage- periode van een aantal maanden, waarna men voor een officiële proef- periode van negen maanden wordt benoemd.

Daarna kan men zich defi- nitief benoemd noemen. Dit alles betreft funkties bij de Europese Kommissie in Brussel.

Het is in principe altijd mogelijk van de ene EEG-instelling naar de andere over te stappen. Stages Het is ook mogelijk om bij de Euro- pese Kommissie, het Europees Parle- ment en het Sociaal en Ekonomisch Komité stage te lopen gedurende een periode van vijf maanden.

Bij het Europees Parlement echter kent men slechts stageperiodes van drie maanden. De stageperiodes bij de Kommissie beginnen op 1 februari en op 1 sep- tember. De stages staan open voor EEG-onderdanen die minstens drie jaar universitair onderwijs hebben genoten. Deze stages worden niet teiten en hogescholen kunnen bui- gewoon verlof van lange duur krij- gen als zij funkties aanvaarden bij internationale organisaties en dus ook bij de EEG.

De Nederlandse re- gering heeft hiertoe besloten, om het Nederlands element in de inter- nationale organisaties te versterken. Een interdepartementale beleidskommis- sie is daarom ingesteld, om te be- vorderen dat strategische posten bij internationale organisaties zoveel mogelijk door Nederlanders worden bekleed. Ambtenaren in Nederland- se overheidsdienst en ook universi- taire medewerkers kunnen dan ook door genoemde beleidskommissie worden uitgenodigd te solliciteren naar deze of gene funktie bij een internationale organisatie.

Bij aan- stelling wordt aan de betrokkenen dan buitengewoon verlof gegeven voor ten hoogste vijf jaar. Bij terug- keer naar Nederland dient het de- partement, waar de ambtenaar voor zijn vertrek werkzaam was, voor herplaatsing te zorgen. Uitvoerige informatie over dit soort zaken wordt in Nederland behalve omgezet in een dienstverband bij de EEG en vormen daarvoor ook door de overheid zelf ook verstrekt geen opleiding.

Stagiaires bij de door de Stichting Nederlands Onder- Europese Kommissie kunnen een wijs en Integratie Alexanderstraat 2, beurs krijgen van gulden on- Den Haag , die nauw samenwerkt gehuwden of gulden gehuw- met de EEG-Voorlichtingsdienst in den per maand en stagiaires bij het Europese Parlement komen in aan- Den Haag.

Via een voorontwerp van wet zijn al de eerste aanzetten gereali- seerd om een betere doorstroming van studenten tussen HBO en WO te realiseren. V ooruitlopend op de ontwikkeling van een afgerond systeem van part- time hoger onderwijs ter vervanging van vooral de huidige MO-opleidin- gen wil men in augustus starten met instituten die algemene part- time onderwijsprogramma's zullen verzorgen. De huidige MO-opleidin- gen zullen vermoedelijk deze taak wel op zich nemen, nu ze hun taak als lerarenopleiding hebben moeten overlaten aan de nieuwe, experimen- tele lerarenopleidingen.

Als de gedwongen samenwerking en toenadering van HBO en WO ge- leidelijk aan meer gestalte krijgt en de verschillen tussen hogescholen- nieuwe-stijl en xmiversiteiten afne- men, kunnen beide onderwijstakken samensmelten tot één hoger onder- wijs.

Aan geen van de dan uit te reiken einddiploma's moeten dan vol- gens de onderwij sbewindslieden nog titels worden verbonden. Alleen de titel doktor zal blijven bestaan van- wege het internationale belang er- van. De toekomstige HO-diploma's zullen per student vermelden wat hij heeft bestudeerd en met welk sukses. Wetenschappelijk on- lerzoek zal slechts plaatsvinden bij Ie onderwijsprogramma's, die oplei- len voor beroepen waarvoor een retenschappelijke vorming strikt loodzakelijk is.

Hoger nderwijs in de toekomst'. Deze lang 'erwachte nota is op 17 december jl. Met de veelbesproken ,Con- realiseerd als het parlement het licht lourennota' omvat de nota. Hoger op groen zal zetten. Op korte termijn mderwijs in de toekomst' alle om- wil men allereerst het HBO gaan ver- 'angrijke, ingrijpende en ambitieuze sterken en uitbreiden.

De huidige hogescholen gaan, als gezegd, univer- siteit heten. Die hogescholen-nieuwe- stijl zullen diverse onderwijspro- gramma's kennen en minimaal tot studenten omvatten, ver- deeld over minstens drie akademies. De kursusduur zal verschillend per onderwijsprogramma twee tot vier jaar zijn en de inschrijvingsduur één of twee jaar meer. Het is de bedoe- ling dat alle HBO-typen bijeenkomen in een aantal van zulke hogescholen- nieuwe-stijl.

Naar het voorbeeld van het Akade- misch Statuut voor het WO zal er voor de hogescholen-nieuwe-stijl een Hoger Onderwijs Statuut moeten komen. Met ingang van augustus reeds willen de onderwij sbewindslieden starten met nieuwe algemene hogere opleidingen, zoals die reeds werden aanbevolen in het rapport van de Kom,missie Ontwikkeling Hoger On- derwijs van prof.

Deze niet specialistische hoger onderwijs- programma's zullen bij voorkeur worden ondergebracht bij hogescho- len-nieuwe-stijl en bedoelen niet voor specifieke beroepen, maar voor een breed beroepenveld op te leiden. De kernthema's ervan zijn: Daarbij springt in het oog dat met name de universiteiten - de huidige hogescholen gaan binnenkort ook universiteit heten - voorlopig pas op de plaats moeten maken. Dat om het HBO de kans te geven het WO voor het op til zijnde rendez-vous te laten naderen en om ruimte te scheppen voor V an Kemenades onderwijsplan- nen inzake het basisonderwijs, de middenschool, de bovenschool en de open school.

Geen uitbreidingen meer voor het WO dus. Er is geen geld voor het WO en de arbeidsmarkt zou een ver- der toestromen van relatief dure aka- demici niet meer verdragen. V andaar moet er een nieuw hoger onderwijs komen. Stoelinga gaat de Tilburgse hogeschool verlaten, die hij zo'n vijf jaar als sekre- taris heeft gediend.

De scheidende sekretaris wenst te benadrukken, dat hij in Tilburg met plezier en in een goede werkomgeving heeft gearbeid. Zijn nieuwe funktie als voorzitter van de HBO-raad voert dr. Stoelinga naar Den Haag. Mettertijd zal hij vanuit Tilburg naar Wassenaar gaan verhuizen. Bij gelegenheid van zijn afscheid blikt het THB terug in onderstaand vraaggesprek. Je zou hoogmt nen zeggen, dat ik wel eens wi geduldig ben. Dat is ook een gekomen door de funktie.

Als taris van zo'n instelling knjg {i alle problemen te maken en di omvangrijk en veelsoortig. Dat je dan snel ontwikkelen. Daarbi ik wel eens wat ongeduld getooi iVlaciitigste man Men noemt de sekretaris de r tigste man op de KH, was u dnu Een sekretaris heeft inderdaad invloed.

Dat ligt niet zozeer hemzelf, maar aan de funkl» aan het feit dat het bestuu diskontinu is. Bij de komst van nieuw bestuur mag de zaai £j stagneren en dan komt er veelj Levensloop Waar is tijdens uw werk als sekre- taris de meeste tijd in gaan zitten?

Het leiding geven aan het buro van de KH heeft me de meeste tijd ge- kost. De konditiescheppende taak dus. Waar het cen- trale apparaat alleen maar konditie- scheppend is voor de fakulteiten, zijn er niet zoveel problemen. Veel moeilijker is het als centraal bestuur van die verschillende fakulteiten en instituten een gemeenschappelijke weest voor de mensen in de centrale diensten.

Dat roept ook spanningen op. In een aantal sektoren is dat het geval geweest, dunkt me. U was de ambtelijke baas van velen. Het werk is aanzienhjk veranderd. De werksfeer is gelukkig eigenlijk altijd goed gebleven. Ik vind dat niet mijn verdienste.

De situatie is de laatste jaren wel veranderd. Het buro is groter geworden en mede daardoor is de omgang soms wat formeler en ambtelijker geworden, maar de onderlinge werksfeer is goed. Leidde dat tot rolkonflihten? IShet belei hogeschool te maken. Zowel naar Is de werksfeer tijdens uw ambts- binnen als naar buiten toe. Daar Is de KH in het centrale apparaat van de diensten en de vergroting niet onnodig geburokratiseerd. Dat is buro niet te sterk geweest in relatie haast niet te vermijden.

Ik kan mij voorstellen, dat men met name vanuit de fakulteiten deze op- merkingen maakt. Men moet dan echter dit bedenken: Er waren een aantal stafmedewerkers met wat uitvoerende afdelingen, maar dat had weinig struktuur.

Met de enorme vergroting van de hoge- school en het ingewikkelder worden van de problematiek, was het ge- woon noodzakelijk dat er een goed gestruktureerd buro van de hoge- school werd opgericht.

Dat het cen- trale apparaat ten aanzien van de fakulteiten wat zwaar lijkt, is in- herent aan de omvang van de klei- ne instelling. Hier doet de befaam- de niillast-problematiek zich weer eens voor. Hoe oordeelt u over de kompetentie- afbakening tussen centrale diensten en fakulteiten?

Daar komt bij dat de problemen waarvoor de mensen zich in hun Zevende letterenfakulteit Dr. Stoelinga heeft zich zeer intensief met de problematiek van de letterenfakulteit bezig gehouden. Voor hij in Tilburg in funktie trad, was hij daar- mee al bezig. Vooral ook om- dat hij zelf afkomstig was van een letterenfakulteit en van mening was dat Brabant ten aanzien van het letterenonder- wijs een grote achterstand had in te halen.

Daarvoor zegt hij zich graag ingezet te heb- ben. Te meer nog omdat een letterenfakulteit precies past in de struktuur van de Til- burgse hogeschool. Dat samenspel is met name het laatste jaar op gang gekomen rond bijvoorbeeld het ont- wikkelingsplan en de aanvraag voor de letterenfakulteit. Treedt er binnen het KH-personeel niet ook een polarisatie op? Lang niet iedereen is tevreden. Dat kan ook niet. Door de strukturering se Gedurende zijn studietijd w mdigheid, o Dat is een hele moeilijke zaak.

Niet dat ik er zelf ooit erg onder geleden h e b. Het is natuurlijk zo dat fa- werk gesteld zagen, buitengewoon tegen kritiek. In de zin van: Het is over het wel plooibaar; ik ben niet star in het wijs en onderzoek een zeer grote algemeen genomen hard werken ge- vasthouden aan eigen standpunten 10 Dat kan aanleiding tot rolkonflikten geven, maar ik moet zeggen dat de ATG dat in het algemeen uitstekend heeft opgelost.

Ik heb dat zeer in- tensief gevolgd en gekonstateerd dat het vaak voor de vertegenwoordi- gers van de ATG in de bestuursor- ganen niet gemakkelijk was. Het heeft binnen de KH niet tot pro- blemen geleid. De ATG-ers hebben een prudent gebruik gemaakt van de ambtelijke informatie waarover zij beschikten. Ik zou het echter niet aanbevelenswaardig vinden, als le- den van het ATG in raadskommis- sies gaan zitten op gebieden waar ze zelf ambtelijk werkzaam zijn.

Dit soort beperkingen moet men zich op- leggen ter vermijding van rolkon- flikten. Streng en precies In het Nieuwsblad van het Zuiden las ik, dat u precies bent en niet goed tegen kritiek kunt. Maar ik ben ook precies in mijn eigen werk. Precies ben ik ook voor anderen.

Dat was ik vroeger al ten opzichte van mijn leerlingen. Daar hadden ze ook altijd veel kritiek op. U was een strenge leraar? Maar ik stelde wel eisen. Dat heb ik ook hier gedaan. Ik kan echter best de heer Stoelinga praeses va irg kunt ad d e k a t h o l i e k e gezelligheid dagelijkse vereniging ,Veritas', lid allerlei p de toenmalige grondraad e bestuurslid van enige landi "PJes inzak lijke studentenorganisaties liet hogesc ring van de WVO.

Thomas werd in te Breda gebore N a zijn gymnasiumopleidi studeerde hij van tot1 geschiedenis a a n de Rijksui versiteit te Utrecht. DittrichA sekretaris een proefschrift getiteld: Vantotwashij zitter van de vereniging studenten! Sinds is de h» in helemaal Stoelinga sekretaris van isatie.

Als zodanig is hij in belani rijke mate betrokken gewee bij d e beleidsvoorbereidii voor Kollege v a n Bestuure Hogeschoolraad en de beleiii uitvoering. Vanaf was bestuurslid van het Interu» versitair Instituut voor No men en Waarden in de Same' firaaien vat leving te Rotterdam en vi e allereersti tot lid van de Al voorstand demische Raad.

Als n g krijg ken en ortig. Daarbi luid getoon taris de n was u dtt inderdaad van de professionaliteit en de aan- wezigheid van toevallige groepen studenten op een bepaald moment. De inbreng van het professionele kader moet mijns inziens het zwaar kader moet mijns inziens het zwaarst wegen, al mag de studenten-invloed niet verontachtzaamd worden. Stu- denten zouden bijvoorbeeld zeker betrokken moeten worden bij de evaluatie van kursussen en kolleges.

Vindt u het goed dat het experi- ment met de WUB in alle geval weer tot wordt voortgezet? Dat vind ik volkomen juist. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn er op dit moment mee te stoppen. Er moet nog veel meer ervaring opgedaan worden met de universitaire be- stuursstruktuur naar WUB-model.

Stoelinga, dat er op het WO nog steeds niet bezuinigd om- dat het nog altijd meer krijgt dan vorig jaar. Er is nog steeds een reële uitbreiding van de uitgaven in het WO, terwijl het HBO feitelijk moet bezui- nigen. De scheidende hoge- school-sekretaris verzekert in wezen nooit grote problemen gehad te hebben met redelijke bezuinigingsvoorstellen, m a a r vindt het onjuist en onmense- lijk dat die bezuinigingen vaak zo abrupt afkomen.

Een tekort schietende planning op mid- dellange termijn zou daarvan de oorzaak zijn. Het WO kan wel met minder toe, maar moet dan wel de tijd krijgen noodzakelijke saneringen uit te voeren". V olgens Stoelinga kan er in het WO efficiënter met geld worden omgespron- gen. Ook in de personele sfeer, mits men meer gebruik zou maken van technische onder- wijsmiddelen.

Het samengaan van verschillende HBO-scholen in hogescholen-nieuwe- stijl wordt de grote opgave voor het HBO in de komende jaren. In de komende maanden zal ik daar van- uit de HBO-raad veel mee te maken krijgen. Ik vraag me daarbij wel af, of alles in zo'n mooi en strak or- ganisatorisch keurslijf kan worden gegoten als de minister zich blij- kens zijn nota voorstelt. Er moet ruimte voor experiment en differen- tiatie blijven.

U heeft het langst in het samenwer- kingsorgaan gezeten en de zaak van het begin af aan gevolgd. Wat vindt u er nu van? Samenwerking KHT-THE Mijn aanvankelijke idee was dat het mogelijk zou moeten zijn om die bei- de Brabantse hogescholen tot een in- tensieve samenwerking of integratie te laten komen. Overwegingen van wetenschappelijke en praktische aard speelden daarbij een rol.

Ik was echt wel een voorstander van een vrij sterke vorm van samenwerking. Allengs werd mij duidelijk dat in Eindhoven een zo vergaande samen- werking op geen enkel nivo gewenst werd. Men voelde wel voor samen- werking, maar niet voor het opgeven van de eigen TH-identiteit.

Ook binnen onze eigen instelling werd er zeer verschillend over de samenwerking gedacht. Het centrale bestuur voelde meer voor wat ver- dergaande samenwerking, maar de fakulteiten voelden daar minder voor. Op grond daarvan groeide bij mij de overtuiging te moeten kiezen voor een vorm van samenwerking, die garanties biedt dat er ook in de praktijk wordt samengewerkt. Van- daar mijn keuze voor de samenwer- kingsovereenkomst, die de Werk- groep-Leibbrandt heeft voorgesteld en die de zelfstandigheid van de be- trokken hogescholen intakt laat.

Hét grote manco is de kon- tinuïteit in het bestuur zowel op centraal als op fakulteitsnivo. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Dat zou echt anders geregeld moeten worden. Maar dit probleem wordt met de nu voorliggende WUB-wijzi- gingsvoorstellen helaas niet opge- lost. De WUB was echter een stuk haast-wetgeving en de feilen van die wet werden eigenlijk al tijdens de parlementaire behandeling zicht- baar.

De nieuwe WU B-v oorstellen regelen duidelijk de absolute minderheids- positie van de studenten in het hogeschoolbestuur.

Met name op het gebied van de vakgroepen. Hier doet zich het probleem voor Marxistisctie ekonomie tó het beleidspunt of de werh- udietijd « mdigheid, die u met vreugde in praeses rg kunt achterlaten? Utrecht 3 heer St« 'trokken p en inw dat je je met je eigen opvolging dat bewust? Ik vind namelijk bemoeien. Laat ik dat voorop stel- ris van i Wanneer ik mij ergerde ging lool TilbK m kwesties die speelden toen A. Daar valt te praten en dat roept bij orbereidm lan een stuk irritatie op.

Praktisch zal vooral het HBO zich door bundeling van scholen tot hogescholen-nieuwe- stijl moeten ontwikkelen.

Als je de geschiedenis van de laat- ste vijf jaar inzake de verhouding HBO en WO beziet, dan konstateer je telkens andere accenten, zodat je nauwelijks goede aanknopingspim- ten had voor een te voeren beleid op dit punt.

Een ministeriële visie is er eigenlijk niet geweest, maar ligt nu met de HO-nota eindelijk ter tafel. Dat is al een belangrijke winst. De grote veranderingen moe- ten volgens die nota inderdaad komen van het HBO, terwijl het WO - het andere bestanddeel van het te vormen éne hoger onderwijs - intakt k a n blijven.

Stoelinga, op 1 februari aan- staande de hogeschool ver- laten in verband met het aan- vaarden van de funktie van voorzitter van de HBO-raad. Het Kollege van Bestuur wil u gaarne in de gelegenheid stel- len afscheid te nemen van de heer en mevrouw Stoelinga tijdens een receptie op 30 januari aanstaande om Erkwameen oestuur openbaarheid van bestuur door.

Hij legt u i t: Ik zie niet in waarom iemand die overtuigd kapita- list is geen marxistische eko- nomie zou kunnen geven. Stoelinga van een hoogleraar in de theologie eisen dat hij katholiek is. Dat is een ander onder- werp", zegt hij. De Theologi- sche Fakulteit leidt namelijk op tot priester voor de katho- lieke kerk. In allerlei typen organisaties op winst­ en niet op winst gerichte doet zich steeds meer de behoefte gevoelen aan academici die op interdisciplinaire wijze kunnen mee­ werken aan de oplossing van problemen.

Zij zullen daarbij gebruik maken van mede­ werkers uit de technische," economische, juridische en sociaal­wetenschappelijke richting. Van onze bedrijfskundigen kan worden verwacht, dat ze op interdisciplinaire wijze al deze aspecten geïntegreerd opnemen in beslissingen, die betrekking hebben op het functioneren van organisaties, mede in relatie tot de omgeving.

Marketing, Produktie, Besturing en Stra­ tegische Beleidsvoering. Nederlands recht, fiscaal­ resp. Ze worden voorafgegaan door een adaptatieperiode ­ om de studenten te brengen tot een ge­ meenschappelijke benadering ­ en afgeslo­ ten met een afstudeerprojekt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tot diffe­ rentiatie, zowel naar voorkennis als naat interesse. Het studiejaar vangt aan op 23 augustus De aanmelding dient vóór 1 mei te geschieden.

Uitvoerige informatie kunt U aanvragen bij de Interfaculteit Bedrijfskunde, Poort­ weg 6­8. Delft, telefoon ­, toe­ stel ofwel bij de studiebegeleidster. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere kandidaten worden toegelaten. Deze uitdrukkin- gen van objektiviteit zouden ons dankbaar moeten stemmen: In het navolgende hopen wij aannemelijk te kunnen maken, dat de redaktie van THB bij de verslag- geving van het gebeuren rond de Polek-affaire blijk geeft van een zo- danige selectieve perceptie, dat elke gelijkenis met objectiviteit op toe- valligheid berust.

Nu weten wij ook wel dat het begrip objectiviteit moeilijk exakt te definiëren is en dat strikte objectiviteit, als het al wordt nagestreefd, een niet te ver- wezenlijken ideaal is. Maar het is evident, dat het moedwillig niet aan bod laten komen van alle meningen die terzake van een probleem te berde worden gebracht, een kwa- lijke journalistieke aktiviteit is, wel- ke wij dan gemakshalve niet-objek- tief noemen.

Welnu, wij stellen dat de mening van het grootste gedeelte van het vakgroepsbestuur van de vakgroep Algemene Leer en Ge- schiedenis van de Ekonomie. Het journalistieke wapen dat de schrij- ver van het onderhavige artikel heeft gehanteerd is het gevaarlijkst dat wij kennen.

Het gaat hier om het citeren van zodanig uit hun ver- band gerukte passages uit geschrif- ten van de tegenstander?! In plaats daarvan wordt de lezer een sappige karikatuur van deze werkelijke be- doeling voorgeschoteld. Aan de hand van de volgende punten willen wij aantonen dat dit wapen door de auteur van voornoemd artikel tot bot wordens toe is gehanteerd. Men had echter ook kunnen.

De teke- ning op pagina 49 van het Roodboek waarin de Tilburgse ekonomen worden afgebeeld als meedogenloze trawanten van een systeem, dat ver- antwoordelijk wordt gesteld voor al- le ellende van deze wereld achten wij representatief voor de wijze waarop de ekonomiebeoefenaren door het hele Roodboek heen be- jegend worden. Men mag veel van ons zeggen, men kan echter ook te ver gaan! De auteur vermijdt zorg- vuldig daarop te wijzen. Alsof het onze schuld is.

Dat deze poging mis- lukt is, is niet alleen onze overtui- ging; wie zijn oor te luisteren legt bij de diverse kommissies van de fakulteit en dat doen de redakteu- ren van het THB toch weet dat het Roodboek in brede kring als onvol- doende is aangemerkt. Zou onze brief daar wellicht toe hebben bijge- dragen? Het is duidelijk dat de scribent op dat stuk dan ook in de fout gaat.

W a a r hebben wij dat gesteld? Een neutrale berichtgeving zouden op zijn minst de motivering van onze brief, alsmede een beknopte weergave van de meest essentiële materiële punten ons inziens de punten 15, 16, 17 hebben bevat. In afwachting van de komst van een nieuwe THB redakteur, aan wie wel- licht de eis gesteld zou kunnen wor- den een samenvatting van een brief te kunnen maken, raden wij de le- zers van THB aan in gedachte te houden dat er inderdaad verschil bestaat tussen signaleren en recen- ceren.

Naschrift re- daktie volgend op het artikeltje Journalisten. Naschrift vol- gend op het artikeltje Uitzendburo. Promoveren In het artikel. Promoveren en perso- neelsbeleid' in THB-9 van 12 decem- ber , pagina 11, wordt een opi- nerking weergegeven betreffende de behandeling in de besloten vergade- ringen van de raad van de subfa- kulteit der Sociaal-Kulturele Weten- schappen van het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultu- reel welzijn.

Deze opmerking wordt toegeschre- ïen aan een studentlid van de Sub- [akulteitsraad. Ik deel u mee dat deze opmerking met afkomstig is van een van de huidige studentraadsleden. De opmerking geeft naar het oordeel van alle leden van de Subfakulteits- raad een volstrekt onjuist beeld van de wijze van besluitvorming rond het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultureel welzijn in de besloten vergaderingen van de Subfakulteitsraad. Namens de raad van de subfakulteit der Sociaal-Kulturele Wetenschappen Mr.

Meuwese sekretaris subfakulteit Open huis bij psycliülogen Een korte reaktie op het artikel Open huis bij de psychologen', THB, pagina 13, nummer 9, d. In dit artikel wordt door de typogra- fische opmaak delen van de tekst kursief; gebruik van aanhalingste- kens de indruk gewekt dat ik let- terlijk en goed wordt geciteerd. Ik maak bezwaar tegen deze handel- wijze. Ik stel het op prijs in het kort enzwart op wit in mijn - hopelijk letterlijk te produceren - woorden zeggen wat mijn standpunt is ten aanzien van enkele onderwer- pen die in genoemd artikel aan de orde kwamen.

In de diskussie werd door een be- zoeker opgemerkt dat de Tilburgse subfakulteit lang niet zo sterk groei- de als in de plannen was voorzien. Mijn mening is deze: Maar intussen zijn we er wel.

Dit is de laatste zin van een ant- woord op de vraag van een bezoeker of de Tilburgse subfakulteit voor een buitenstaander her kenbaar was aan bepaalde zwaartepunten of aan bepaalde specialiteiten. Je begint dus met een bont, gevarieerd, veelvor- mig, ongesorteerd geheel.

Merk vooreerst op dat deze zin in het artikel een andere is dan wat in de kop van het artikel tussen aan- halingstekens staat: Toen ik zelf studeerde besloeg het programma zes jaar. Nu is dat vijf jaar. Vroeger was de studie niet strak gestruktureerd in de tijd. Nu is er een straffe. Die krappe marges van de tegen- woordige student benauwen mij.

Ik ben blij dat ik zelf onder een sy- steem met ruime marges heb kun- nen studeren. Maar het is wel iets anders dan wat men mij in het ge- noemde artikel laat zeggen. Ik hoop dat uw gevoel voor fair play zo ver gaat dat het. Nadere inlichtingen en een overzicht van de beschikbare plaatsen inkluis funktie-omschrijving zijn te verkrijgen bij: Aanvang cursussen collo- quium doctum universitair toelatingsexamen voor mulo-gediplomeerden in januari en september; aanvang cursussen rechten, economie, geschiedenis in februari, juni, oktober.

Tijdens de onderwijsperio- den éénmaal perweel eleidsvorming alleen maar groter worden, kunnen een barrière zijn om door middel van planning de maatschappij te sturen op zodanige wijze, dat de betrokkenen niet vervreemd raken in en van het politiek systeem.

De komplexiteit van problemen waarvoor in de Verzorgingsstaat oplossingen ge­ vonden moeten worden kan er gemakkelijk toe leiden dat partici­ patie in de beleidsvorming een holle frase wordt.

Politiek Nieuws', maandblad KVP. Analoge simulatie van ekonomische mo­ dellen'; reeks ,Ter Diskussie' van de Ekonomische Fakulteit. Het beslis­ singsproces bij laagstbetaalden.

De invloed van de inkomenshoogte op het beslissingsproces bij de inkomensbesteding' in: Bertholet ontheven van zijn lidmaatschap van de Stuurgroep Buitenlandse Betrekkingen.

Als zijn opvolger wordt benoemd drs. Willems en gelet op de beraadslagingen in de vergadering van de Hogeschoolraad d. Mertief zijn is dus niet hetzelfde s agressief zijn. Dat stekent dat je het ook af kunt ren en gedrag kunt aanleren wat iggende.

Waa ietassertief gedrag, kunnen erbazingwel stenen in assertief gedrag. We stellen ons Oder andere voor om een pro­ rammaaan oefeningen aan te leden die een oplopende moeilijk­ udsgraad hebben. Met die oefe­ de diskuss ingen zullen we zowel binnen als met name de zogenaamde konver­ geutietheorieen waarin de groeiende gelijkvormigheid van deze stelsels wordt aangetoond. Uit de stijgende belangstelling voor planning in het.

Westen' mag echter nog niet worden gekonkludeerd dat de fun­ damentele tegenstellingen tussen de marktekononue en de centraal gelelde ekonomie zijn overbrugd.

De groei van de plangedachte valt samen met de opkomst van de Verzorgingsstaat. De belangstelling voor planning als mogelijkheid van maatschappeujke besiuring is groeiende. De centrale vraag die ons daarbij bezighoudt beirett de mogelijliheden en beperkingen van integrale maatschappelijke plan­ ning. De belangstelling voor een dergelijke planning komt voort uit de waarneming dat de vigerende systemen van beleidsvorming op het nivo van het openbaar bestuur tekort schieten om de komplexiteit van problemen waarvoor m de hedendaagse samenleving oplos­ singen gezocht moeten worden, systematisch te beheersen om op grond daarvan besturing van veranderingsprocessen mogelijk te maken.

In Nederland is de diskussie over de wenselijkheid van integrale maatschappelijke planning ­ met name na ­ weer opgelaaid. Zij heeft geleid tot de instelling van de Voorlopige Wetenschappelijke Baad voor het Regeringsbeleid, de Commissie Beleidsanalyse en de oprichting van een derde planburo: Het dilemma van integrale planning kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van de krisis van de demotaratie. Deze uit zich m een groeiende diskrepantie tussen de bestuurlijke praktijk en de norm van demokratie.

Het wantrouwen in bestuurlijke instanties wordt versterkt mdien telkens blijkt dat belangrijke maatschappelijke vraag­ stukken niet of onvoldoende kunnen worden opgelost: De demokratiekrisis is tevens een gevolg van het falen van de ver­ tegenwoordigende demokratie in haar mogelijkheden om het beleid richting te geven en om de uit­ voering van het beleid te kontro­ leren.

We stuiten hierbij op de onmacht van het parlement en van de politieke partijen die daarin vertegenwoordigd zijn. Sexy mature 47 heeft een oogje op de timmerman. Nederlandse oma word keihard geneukt. Meisjes plagen kutjes vragen. Zuigen op een harde clit. Vriendinnetjes bezorgen elkaar een intens orgasme. Tiener sletje bespied bejaarde man. Megan is dol op mooie, ronde pramen.

Kleindochter beloond opa voor zijn harde werk. Let me play with your tits before we go fucking. De definitie van de liefde bedrijven. Zwaar oversext jochie gaat tekeer op oma. Spaanse pik vs Spaanse milf. Een lekkere facial voor lantina milf Monique. Zusje laat zich aan zoete doosje likken. Klein mooi kutje genomen op de massage tafel. Lola and Vanessa Pool Sextape. Tiener leeft zich uit op oma met dikke tieten. Dikke worst en standje 69 voor Candy.

Ritch Bitch Has An Itch. Sexy Lena gets a mouth full of cum. De BBC vult blank kutje vol negerzaad. Copyright - © This site is owned and operated by:gratis pjes nl mooie blonde
Heerlijk ongestoord extra lange gratis sexfilms kijken, zolang als je wilt. Je gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer, hierdoor kun je de video's niet vooruitspoelen.

Als je deze functionaliteit wel wilt gebruiken, overweeg dan om Internet Explorer te upgraden naar versie 9 of hoger, of gebruik een alternative webbrowser zoals Chrome of Firefox. Huiswerk kan zo saai zijn!

Wil je alsjeblieft mijn kutje likken? Blonde meid wil een trio in de kroeg. Bloedgeile brunette krijgt een nat kutje van een grote zwarte lul. Sexy blondine krijgt een dikke zwarte pik in haar poepgaatje. Seks voor de eerste keer.

Een lesbisch buitenseks avontuur. Oma vindt in het bos een paddenstoel om te pijpen. Zwarte kerel neukt zijn 18 jarige blonde stiefdochter in haar harige kutje. Bisex met de dokter en zijn verpleegster. Super sexy blondine begint de dag met een orgasme. Constant geile latina wil een lekkere grote lul.

Honingzoet reetje wordt anaal geneukt. Duitse huisvrouw volgespoten in haar keuken. Making A Mess On Stepmom. Four Eyes, Three Holes. Mature mama kan niet van hitsige knul afblijven. Holly maakt plezier met papa's vrienden. Grote pik voor cullinaire Kayla. Nukkige vrouw straft haar luie echtgenoot. We Can't Do This Anymore! Busty Housewife likes It On Top.

Huisvrouw heeft grote tieten en een krap kutje. Voor nog geen Euro is Lena Een hele dag zoet. Spanish Fuck Bunny Canela. Puber naait volborstige MILF. Mama is wel wat gewend, maar hier kan papa niet aan tippen. Lesbian Sovereign use a dildo to fuck. Vlaamse Tina is geen keukenprinses. Kleine oma genomen door een XXL negerlul. Laat Mij Eens Proeven.

Breaking And Entering Her Pussy. George duwt een exotisch kutje aan. Louise hunkert naar timmermanszaad. Chloe benadert haar stiefbroer voor hulp met huiswerk.
Ronde blote borsten sex voor 20 euro

  • Tantra massage deventer harige oude kut
  • Ik was echt wel een voorstander van een vrij sterke vorm van samenwerking.
  • Gratis pjes nl mooie blonde
Neuken op de kermis man zoekt jongen


Bij aan- stelling wordt aan de betrokkenen dan buitengewoon verlof gegeven voor ten hoogste vijf jaar. Bij terug- keer naar Nederland dient het de- partement, waar de ambtenaar voor zijn vertrek werkzaam was, voor herplaatsing te zorgen.

Uitvoerige informatie over dit soort zaken wordt in Nederland behalve omgezet in een dienstverband bij de EEG en vormen daarvoor ook door de overheid zelf ook verstrekt geen opleiding. Stagiaires bij de door de Stichting Nederlands Onder- Europese Kommissie kunnen een wijs en Integratie Alexanderstraat 2, beurs krijgen van gulden on- Den Haag , die nauw samenwerkt gehuwden of gulden gehuw- met de EEG-Voorlichtingsdienst in den per maand en stagiaires bij het Europese Parlement komen in aan- Den Haag.

Via een voorontwerp van wet zijn al de eerste aanzetten gereali- seerd om een betere doorstroming van studenten tussen HBO en WO te realiseren.

V ooruitlopend op de ontwikkeling van een afgerond systeem van part- time hoger onderwijs ter vervanging van vooral de huidige MO-opleidin- gen wil men in augustus starten met instituten die algemene part- time onderwijsprogramma's zullen verzorgen.

De huidige MO-opleidin- gen zullen vermoedelijk deze taak wel op zich nemen, nu ze hun taak als lerarenopleiding hebben moeten overlaten aan de nieuwe, experimen- tele lerarenopleidingen. Als de gedwongen samenwerking en toenadering van HBO en WO ge- leidelijk aan meer gestalte krijgt en de verschillen tussen hogescholen- nieuwe-stijl en xmiversiteiten afne- men, kunnen beide onderwijstakken samensmelten tot één hoger onder- wijs.

Aan geen van de dan uit te reiken einddiploma's moeten dan vol- gens de onderwij sbewindslieden nog titels worden verbonden. Alleen de titel doktor zal blijven bestaan van- wege het internationale belang er- van. De toekomstige HO-diploma's zullen per student vermelden wat hij heeft bestudeerd en met welk sukses. Wetenschappelijk on- lerzoek zal slechts plaatsvinden bij Ie onderwijsprogramma's, die oplei- len voor beroepen waarvoor een retenschappelijke vorming strikt loodzakelijk is.

Hoger nderwijs in de toekomst'. Deze lang 'erwachte nota is op 17 december jl. Met de veelbesproken ,Con- realiseerd als het parlement het licht lourennota' omvat de nota. Hoger op groen zal zetten. Op korte termijn mderwijs in de toekomst' alle om- wil men allereerst het HBO gaan ver- 'angrijke, ingrijpende en ambitieuze sterken en uitbreiden. De huidige hogescholen gaan, als gezegd, univer- siteit heten.

Die hogescholen-nieuwe- stijl zullen diverse onderwijspro- gramma's kennen en minimaal tot studenten omvatten, ver- deeld over minstens drie akademies.

De kursusduur zal verschillend per onderwijsprogramma twee tot vier jaar zijn en de inschrijvingsduur één of twee jaar meer. Het is de bedoe- ling dat alle HBO-typen bijeenkomen in een aantal van zulke hogescholen- nieuwe-stijl. Naar het voorbeeld van het Akade- misch Statuut voor het WO zal er voor de hogescholen-nieuwe-stijl een Hoger Onderwijs Statuut moeten komen. Met ingang van augustus reeds willen de onderwij sbewindslieden starten met nieuwe algemene hogere opleidingen, zoals die reeds werden aanbevolen in het rapport van de Kom,missie Ontwikkeling Hoger On- derwijs van prof.

Deze niet specialistische hoger onderwijs- programma's zullen bij voorkeur worden ondergebracht bij hogescho- len-nieuwe-stijl en bedoelen niet voor specifieke beroepen, maar voor een breed beroepenveld op te leiden. De kernthema's ervan zijn: Daarbij springt in het oog dat met name de universiteiten - de huidige hogescholen gaan binnenkort ook universiteit heten - voorlopig pas op de plaats moeten maken.

Dat om het HBO de kans te geven het WO voor het op til zijnde rendez-vous te laten naderen en om ruimte te scheppen voor V an Kemenades onderwijsplan- nen inzake het basisonderwijs, de middenschool, de bovenschool en de open school. Geen uitbreidingen meer voor het WO dus. Er is geen geld voor het WO en de arbeidsmarkt zou een ver- der toestromen van relatief dure aka- demici niet meer verdragen.

V andaar moet er een nieuw hoger onderwijs komen. Stoelinga gaat de Tilburgse hogeschool verlaten, die hij zo'n vijf jaar als sekre- taris heeft gediend. De scheidende sekretaris wenst te benadrukken, dat hij in Tilburg met plezier en in een goede werkomgeving heeft gearbeid.

Zijn nieuwe funktie als voorzitter van de HBO-raad voert dr. Stoelinga naar Den Haag. Mettertijd zal hij vanuit Tilburg naar Wassenaar gaan verhuizen. Bij gelegenheid van zijn afscheid blikt het THB terug in onderstaand vraaggesprek. Je zou hoogmt nen zeggen, dat ik wel eens wi geduldig ben.

Dat is ook een gekomen door de funktie. Als taris van zo'n instelling knjg {i alle problemen te maken en di omvangrijk en veelsoortig. Dat je dan snel ontwikkelen. Daarbi ik wel eens wat ongeduld getooi iVlaciitigste man Men noemt de sekretaris de r tigste man op de KH, was u dnu Een sekretaris heeft inderdaad invloed.

Dat ligt niet zozeer hemzelf, maar aan de funkl» aan het feit dat het bestuu diskontinu is. Bij de komst van nieuw bestuur mag de zaai £j stagneren en dan komt er veelj Levensloop Waar is tijdens uw werk als sekre- taris de meeste tijd in gaan zitten? Het leiding geven aan het buro van de KH heeft me de meeste tijd ge- kost. De konditiescheppende taak dus. Waar het cen- trale apparaat alleen maar konditie- scheppend is voor de fakulteiten, zijn er niet zoveel problemen.

Veel moeilijker is het als centraal bestuur van die verschillende fakulteiten en instituten een gemeenschappelijke weest voor de mensen in de centrale diensten. Dat roept ook spanningen op. In een aantal sektoren is dat het geval geweest, dunkt me. U was de ambtelijke baas van velen. Het werk is aanzienhjk veranderd. De werksfeer is gelukkig eigenlijk altijd goed gebleven. Ik vind dat niet mijn verdienste. De situatie is de laatste jaren wel veranderd. Het buro is groter geworden en mede daardoor is de omgang soms wat formeler en ambtelijker geworden, maar de onderlinge werksfeer is goed.

Leidde dat tot rolkonflihten? IShet belei hogeschool te maken. Zowel naar Is de werksfeer tijdens uw ambts- binnen als naar buiten toe. Daar Is de KH in het centrale apparaat van de diensten en de vergroting niet onnodig geburokratiseerd.

Dat is buro niet te sterk geweest in relatie haast niet te vermijden. Ik kan mij voorstellen, dat men met name vanuit de fakulteiten deze op- merkingen maakt. Men moet dan echter dit bedenken: Er waren een aantal stafmedewerkers met wat uitvoerende afdelingen, maar dat had weinig struktuur.

Met de enorme vergroting van de hoge- school en het ingewikkelder worden van de problematiek, was het ge- woon noodzakelijk dat er een goed gestruktureerd buro van de hoge- school werd opgericht. Dat het cen- trale apparaat ten aanzien van de fakulteiten wat zwaar lijkt, is in- herent aan de omvang van de klei- ne instelling.

Hier doet de befaam- de niillast-problematiek zich weer eens voor. Hoe oordeelt u over de kompetentie- afbakening tussen centrale diensten en fakulteiten? Daar komt bij dat de problemen waarvoor de mensen zich in hun Zevende letterenfakulteit Dr. Stoelinga heeft zich zeer intensief met de problematiek van de letterenfakulteit bezig gehouden.

Voor hij in Tilburg in funktie trad, was hij daar- mee al bezig. Vooral ook om- dat hij zelf afkomstig was van een letterenfakulteit en van mening was dat Brabant ten aanzien van het letterenonder- wijs een grote achterstand had in te halen. Daarvoor zegt hij zich graag ingezet te heb- ben. Te meer nog omdat een letterenfakulteit precies past in de struktuur van de Til- burgse hogeschool. Dat samenspel is met name het laatste jaar op gang gekomen rond bijvoorbeeld het ont- wikkelingsplan en de aanvraag voor de letterenfakulteit.

Treedt er binnen het KH-personeel niet ook een polarisatie op? Lang niet iedereen is tevreden. Dat kan ook niet. Door de strukturering se Gedurende zijn studietijd w mdigheid, o Dat is een hele moeilijke zaak. Niet dat ik er zelf ooit erg onder geleden h e b. Het is natuurlijk zo dat fa- werk gesteld zagen, buitengewoon tegen kritiek. In de zin van: Het is over het wel plooibaar; ik ben niet star in het wijs en onderzoek een zeer grote algemeen genomen hard werken ge- vasthouden aan eigen standpunten 10 Dat kan aanleiding tot rolkonflikten geven, maar ik moet zeggen dat de ATG dat in het algemeen uitstekend heeft opgelost.

Ik heb dat zeer in- tensief gevolgd en gekonstateerd dat het vaak voor de vertegenwoordi- gers van de ATG in de bestuursor- ganen niet gemakkelijk was. Het heeft binnen de KH niet tot pro- blemen geleid. De ATG-ers hebben een prudent gebruik gemaakt van de ambtelijke informatie waarover zij beschikten. Ik zou het echter niet aanbevelenswaardig vinden, als le- den van het ATG in raadskommis- sies gaan zitten op gebieden waar ze zelf ambtelijk werkzaam zijn.

Dit soort beperkingen moet men zich op- leggen ter vermijding van rolkon- flikten. Streng en precies In het Nieuwsblad van het Zuiden las ik, dat u precies bent en niet goed tegen kritiek kunt. Maar ik ben ook precies in mijn eigen werk. Precies ben ik ook voor anderen. Dat was ik vroeger al ten opzichte van mijn leerlingen. Daar hadden ze ook altijd veel kritiek op.

U was een strenge leraar? Maar ik stelde wel eisen. Dat heb ik ook hier gedaan. Ik kan echter best de heer Stoelinga praeses va irg kunt ad d e k a t h o l i e k e gezelligheid dagelijkse vereniging ,Veritas', lid allerlei p de toenmalige grondraad e bestuurslid van enige landi "PJes inzak lijke studentenorganisaties liet hogesc ring van de WVO.

Thomas werd in te Breda gebore N a zijn gymnasiumopleidi studeerde hij van tot1 geschiedenis a a n de Rijksui versiteit te Utrecht.

DittrichA sekretaris een proefschrift getiteld: Vantotwashij zitter van de vereniging studenten! Sinds is de h» in helemaal Stoelinga sekretaris van isatie. Als zodanig is hij in belani rijke mate betrokken gewee bij d e beleidsvoorbereidii voor Kollege v a n Bestuure Hogeschoolraad en de beleiii uitvoering.

Vanaf was bestuurslid van het Interu» versitair Instituut voor No men en Waarden in de Same' firaaien vat leving te Rotterdam en vi e allereersti tot lid van de Al voorstand demische Raad. Als n g krijg ken en ortig. Daarbi luid getoon taris de n was u dtt inderdaad van de professionaliteit en de aan- wezigheid van toevallige groepen studenten op een bepaald moment. De inbreng van het professionele kader moet mijns inziens het zwaar kader moet mijns inziens het zwaarst wegen, al mag de studenten-invloed niet verontachtzaamd worden.

Stu- denten zouden bijvoorbeeld zeker betrokken moeten worden bij de evaluatie van kursussen en kolleges. Vindt u het goed dat het experi- ment met de WUB in alle geval weer tot wordt voortgezet? Dat vind ik volkomen juist. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn er op dit moment mee te stoppen. Er moet nog veel meer ervaring opgedaan worden met de universitaire be- stuursstruktuur naar WUB-model.

Stoelinga, dat er op het WO nog steeds niet bezuinigd om- dat het nog altijd meer krijgt dan vorig jaar. Er is nog steeds een reële uitbreiding van de uitgaven in het WO, terwijl het HBO feitelijk moet bezui- nigen. De scheidende hoge- school-sekretaris verzekert in wezen nooit grote problemen gehad te hebben met redelijke bezuinigingsvoorstellen, m a a r vindt het onjuist en onmense- lijk dat die bezuinigingen vaak zo abrupt afkomen.

Een tekort schietende planning op mid- dellange termijn zou daarvan de oorzaak zijn. Het WO kan wel met minder toe, maar moet dan wel de tijd krijgen noodzakelijke saneringen uit te voeren". V olgens Stoelinga kan er in het WO efficiënter met geld worden omgespron- gen.

Ook in de personele sfeer, mits men meer gebruik zou maken van technische onder- wijsmiddelen. Het samengaan van verschillende HBO-scholen in hogescholen-nieuwe- stijl wordt de grote opgave voor het HBO in de komende jaren. In de komende maanden zal ik daar van- uit de HBO-raad veel mee te maken krijgen. Ik vraag me daarbij wel af, of alles in zo'n mooi en strak or- ganisatorisch keurslijf kan worden gegoten als de minister zich blij- kens zijn nota voorstelt.

Er moet ruimte voor experiment en differen- tiatie blijven. U heeft het langst in het samenwer- kingsorgaan gezeten en de zaak van het begin af aan gevolgd. Wat vindt u er nu van? Samenwerking KHT-THE Mijn aanvankelijke idee was dat het mogelijk zou moeten zijn om die bei- de Brabantse hogescholen tot een in- tensieve samenwerking of integratie te laten komen. Overwegingen van wetenschappelijke en praktische aard speelden daarbij een rol.

Ik was echt wel een voorstander van een vrij sterke vorm van samenwerking. Allengs werd mij duidelijk dat in Eindhoven een zo vergaande samen- werking op geen enkel nivo gewenst werd.

Men voelde wel voor samen- werking, maar niet voor het opgeven van de eigen TH-identiteit. Ook binnen onze eigen instelling werd er zeer verschillend over de samenwerking gedacht.

Het centrale bestuur voelde meer voor wat ver- dergaande samenwerking, maar de fakulteiten voelden daar minder voor. Op grond daarvan groeide bij mij de overtuiging te moeten kiezen voor een vorm van samenwerking, die garanties biedt dat er ook in de praktijk wordt samengewerkt.

Van- daar mijn keuze voor de samenwer- kingsovereenkomst, die de Werk- groep-Leibbrandt heeft voorgesteld en die de zelfstandigheid van de be- trokken hogescholen intakt laat.

Hét grote manco is de kon- tinuïteit in het bestuur zowel op centraal als op fakulteitsnivo. Dat vind ik een hele kwalijke zaak.

Dat zou echt anders geregeld moeten worden. Maar dit probleem wordt met de nu voorliggende WUB-wijzi- gingsvoorstellen helaas niet opge- lost. De WUB was echter een stuk haast-wetgeving en de feilen van die wet werden eigenlijk al tijdens de parlementaire behandeling zicht- baar. De nieuwe WU B-v oorstellen regelen duidelijk de absolute minderheids- positie van de studenten in het hogeschoolbestuur.

Met name op het gebied van de vakgroepen. Hier doet zich het probleem voor Marxistisctie ekonomie tó het beleidspunt of de werh- udietijd « mdigheid, die u met vreugde in praeses rg kunt achterlaten? Utrecht 3 heer St« 'trokken p en inw dat je je met je eigen opvolging dat bewust?

Ik vind namelijk bemoeien. Laat ik dat voorop stel- ris van i Wanneer ik mij ergerde ging lool TilbK m kwesties die speelden toen A.

Daar valt te praten en dat roept bij orbereidm lan een stuk irritatie op. Praktisch zal vooral het HBO zich door bundeling van scholen tot hogescholen-nieuwe- stijl moeten ontwikkelen. Als je de geschiedenis van de laat- ste vijf jaar inzake de verhouding HBO en WO beziet, dan konstateer je telkens andere accenten, zodat je nauwelijks goede aanknopingspim- ten had voor een te voeren beleid op dit punt. Een ministeriële visie is er eigenlijk niet geweest, maar ligt nu met de HO-nota eindelijk ter tafel.

Dat is al een belangrijke winst. De grote veranderingen moe- ten volgens die nota inderdaad komen van het HBO, terwijl het WO - het andere bestanddeel van het te vormen éne hoger onderwijs - intakt k a n blijven.

Stoelinga, op 1 februari aan- staande de hogeschool ver- laten in verband met het aan- vaarden van de funktie van voorzitter van de HBO-raad. Het Kollege van Bestuur wil u gaarne in de gelegenheid stel- len afscheid te nemen van de heer en mevrouw Stoelinga tijdens een receptie op 30 januari aanstaande om Erkwameen oestuur openbaarheid van bestuur door.

Hij legt u i t: Ik zie niet in waarom iemand die overtuigd kapita- list is geen marxistische eko- nomie zou kunnen geven. Stoelinga van een hoogleraar in de theologie eisen dat hij katholiek is. Dat is een ander onder- werp", zegt hij. De Theologi- sche Fakulteit leidt namelijk op tot priester voor de katho- lieke kerk. In allerlei typen organisaties op winst­ en niet op winst gerichte doet zich steeds meer de behoefte gevoelen aan academici die op interdisciplinaire wijze kunnen mee­ werken aan de oplossing van problemen.

Zij zullen daarbij gebruik maken van mede­ werkers uit de technische," economische, juridische en sociaal­wetenschappelijke richting. Van onze bedrijfskundigen kan worden verwacht, dat ze op interdisciplinaire wijze al deze aspecten geïntegreerd opnemen in beslissingen, die betrekking hebben op het functioneren van organisaties, mede in relatie tot de omgeving.

Marketing, Produktie, Besturing en Stra­ tegische Beleidsvoering. Nederlands recht, fiscaal­ resp. Ze worden voorafgegaan door een adaptatieperiode ­ om de studenten te brengen tot een ge­ meenschappelijke benadering ­ en afgeslo­ ten met een afstudeerprojekt.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tot diffe­ rentiatie, zowel naar voorkennis als naat interesse. Het studiejaar vangt aan op 23 augustus De aanmelding dient vóór 1 mei te geschieden. Uitvoerige informatie kunt U aanvragen bij de Interfaculteit Bedrijfskunde, Poort­ weg 6­8. Delft, telefoon ­, toe­ stel ofwel bij de studiebegeleidster. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere kandidaten worden toegelaten.

Deze uitdrukkin- gen van objektiviteit zouden ons dankbaar moeten stemmen: In het navolgende hopen wij aannemelijk te kunnen maken, dat de redaktie van THB bij de verslag- geving van het gebeuren rond de Polek-affaire blijk geeft van een zo- danige selectieve perceptie, dat elke gelijkenis met objectiviteit op toe- valligheid berust.

Nu weten wij ook wel dat het begrip objectiviteit moeilijk exakt te definiëren is en dat strikte objectiviteit, als het al wordt nagestreefd, een niet te ver- wezenlijken ideaal is. Maar het is evident, dat het moedwillig niet aan bod laten komen van alle meningen die terzake van een probleem te berde worden gebracht, een kwa- lijke journalistieke aktiviteit is, wel- ke wij dan gemakshalve niet-objek- tief noemen.

Welnu, wij stellen dat de mening van het grootste gedeelte van het vakgroepsbestuur van de vakgroep Algemene Leer en Ge- schiedenis van de Ekonomie.

Het journalistieke wapen dat de schrij- ver van het onderhavige artikel heeft gehanteerd is het gevaarlijkst dat wij kennen. Het gaat hier om het citeren van zodanig uit hun ver- band gerukte passages uit geschrif- ten van de tegenstander?!

In plaats daarvan wordt de lezer een sappige karikatuur van deze werkelijke be- doeling voorgeschoteld. Aan de hand van de volgende punten willen wij aantonen dat dit wapen door de auteur van voornoemd artikel tot bot wordens toe is gehanteerd.

Men had echter ook kunnen. De teke- ning op pagina 49 van het Roodboek waarin de Tilburgse ekonomen worden afgebeeld als meedogenloze trawanten van een systeem, dat ver- antwoordelijk wordt gesteld voor al- le ellende van deze wereld achten wij representatief voor de wijze waarop de ekonomiebeoefenaren door het hele Roodboek heen be- jegend worden.

Men mag veel van ons zeggen, men kan echter ook te ver gaan! De auteur vermijdt zorg- vuldig daarop te wijzen. Alsof het onze schuld is. Dat deze poging mis- lukt is, is niet alleen onze overtui- ging; wie zijn oor te luisteren legt bij de diverse kommissies van de fakulteit en dat doen de redakteu- ren van het THB toch weet dat het Roodboek in brede kring als onvol- doende is aangemerkt. Zou onze brief daar wellicht toe hebben bijge- dragen?

Het is duidelijk dat de scribent op dat stuk dan ook in de fout gaat. W a a r hebben wij dat gesteld? Een neutrale berichtgeving zouden op zijn minst de motivering van onze brief, alsmede een beknopte weergave van de meest essentiële materiële punten ons inziens de punten 15, 16, 17 hebben bevat. In afwachting van de komst van een nieuwe THB redakteur, aan wie wel- licht de eis gesteld zou kunnen wor- den een samenvatting van een brief te kunnen maken, raden wij de le- zers van THB aan in gedachte te houden dat er inderdaad verschil bestaat tussen signaleren en recen- ceren.

Naschrift re- daktie volgend op het artikeltje Journalisten. Naschrift vol- gend op het artikeltje Uitzendburo. Promoveren In het artikel. Promoveren en perso- neelsbeleid' in THB-9 van 12 decem- ber , pagina 11, wordt een opi- nerking weergegeven betreffende de behandeling in de besloten vergade- ringen van de raad van de subfa- kulteit der Sociaal-Kulturele Weten- schappen van het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultu- reel welzijn.

Deze opmerking wordt toegeschre- ïen aan een studentlid van de Sub- [akulteitsraad. Ik deel u mee dat deze opmerking met afkomstig is van een van de huidige studentraadsleden. De opmerking geeft naar het oordeel van alle leden van de Subfakulteits- raad een volstrekt onjuist beeld van de wijze van besluitvorming rond het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultureel welzijn in de besloten vergaderingen van de Subfakulteitsraad.

Namens de raad van de subfakulteit der Sociaal-Kulturele Wetenschappen Mr. Meuwese sekretaris subfakulteit Open huis bij psycliülogen Een korte reaktie op het artikel Open huis bij de psychologen', THB, pagina 13, nummer 9, d.

In dit artikel wordt door de typogra- fische opmaak delen van de tekst kursief; gebruik van aanhalingste- kens de indruk gewekt dat ik let- terlijk en goed wordt geciteerd. Ik maak bezwaar tegen deze handel- wijze. Ik stel het op prijs in het kort enzwart op wit in mijn - hopelijk letterlijk te produceren - woorden zeggen wat mijn standpunt is ten aanzien van enkele onderwer- pen die in genoemd artikel aan de orde kwamen.

In de diskussie werd door een be- zoeker opgemerkt dat de Tilburgse subfakulteit lang niet zo sterk groei- de als in de plannen was voorzien. Mijn mening is deze: Maar intussen zijn we er wel. Dit is de laatste zin van een ant- woord op de vraag van een bezoeker of de Tilburgse subfakulteit voor een buitenstaander her kenbaar was aan bepaalde zwaartepunten of aan bepaalde specialiteiten.

Je begint dus met een bont, gevarieerd, veelvor- mig, ongesorteerd geheel. Merk vooreerst op dat deze zin in het artikel een andere is dan wat in de kop van het artikel tussen aan- halingstekens staat: Toen ik zelf studeerde besloeg het programma zes jaar. Nu is dat vijf jaar. Vroeger was de studie niet strak gestruktureerd in de tijd. Nu is er een straffe. Die krappe marges van de tegen- woordige student benauwen mij.

Ik ben blij dat ik zelf onder een sy- steem met ruime marges heb kun- nen studeren. Maar het is wel iets anders dan wat men mij in het ge- noemde artikel laat zeggen. Ik hoop dat uw gevoel voor fair play zo ver gaat dat het. Nadere inlichtingen en een overzicht van de beschikbare plaatsen inkluis funktie-omschrijving zijn te verkrijgen bij: Aanvang cursussen collo- quium doctum universitair toelatingsexamen voor mulo-gediplomeerden in januari en september; aanvang cursussen rechten, economie, geschiedenis in februari, juni, oktober.

Tijdens de onderwijsperio- den éénmaal perweel eleidsvorming alleen maar groter worden, kunnen een barrière zijn om door middel van planning de maatschappij te sturen op zodanige wijze, dat de betrokkenen niet vervreemd raken in en van het politiek systeem.

De komplexiteit van problemen waarvoor in de Verzorgingsstaat oplossingen ge­ vonden moeten worden kan er gemakkelijk toe leiden dat partici­ patie in de beleidsvorming een holle frase wordt.

Politiek Nieuws', maandblad KVP. Analoge simulatie van ekonomische mo­ dellen'; reeks ,Ter Diskussie' van de Ekonomische Fakulteit. Het beslis­ singsproces bij laagstbetaalden.

De invloed van de inkomenshoogte op het beslissingsproces bij de inkomensbesteding' in: Bertholet ontheven van zijn lidmaatschap van de Stuurgroep Buitenlandse Betrekkingen. Als zijn opvolger wordt benoemd drs. Willems en gelet op de beraadslagingen in de vergadering van de Hogeschoolraad d. Mertief zijn is dus niet hetzelfde s agressief zijn.

Dat stekent dat je het ook af kunt ren en gedrag kunt aanleren wat iggende. Waa ietassertief gedrag, kunnen erbazingwel stenen in assertief gedrag. We stellen ons Oder andere voor om een pro­ rammaaan oefeningen aan te leden die een oplopende moeilijk­ udsgraad hebben.

Met die oefe­ de diskuss ingen zullen we zowel binnen als met name de zogenaamde konver­ geutietheorieen waarin de groeiende gelijkvormigheid van deze stelsels wordt aangetoond. Uit de stijgende belangstelling voor planning in het. Westen' mag echter nog niet worden gekonkludeerd dat de fun­ damentele tegenstellingen tussen de marktekononue en de centraal gelelde ekonomie zijn overbrugd.

De groei van de plangedachte valt samen met de opkomst van de Verzorgingsstaat. De belangstelling voor planning als mogelijkheid van maatschappeujke besiuring is groeiende. De centrale vraag die ons daarbij bezighoudt beirett de mogelijliheden en beperkingen van integrale maatschappelijke plan­ ning.

De belangstelling voor een dergelijke planning komt voort uit de waarneming dat de vigerende systemen van beleidsvorming op het nivo van het openbaar bestuur tekort schieten om de komplexiteit van problemen waarvoor m de hedendaagse samenleving oplos­ singen gezocht moeten worden, systematisch te beheersen om op grond daarvan besturing van veranderingsprocessen mogelijk te maken. In Nederland is de diskussie over de wenselijkheid van integrale maatschappelijke planning ­ met name na ­ weer opgelaaid.

Zij heeft geleid tot de instelling van de Voorlopige Wetenschappelijke Baad voor het Regeringsbeleid, de Commissie Beleidsanalyse en de oprichting van een derde planburo: Het dilemma van integrale planning kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van de krisis van de demotaratie.

Deze uit zich m een groeiende diskrepantie tussen de bestuurlijke praktijk en de norm van demokratie. Het wantrouwen in bestuurlijke instanties wordt versterkt mdien telkens blijkt dat belangrijke maatschappelijke vraag­ stukken niet of onvoldoende kunnen worden opgelost: De demokratiekrisis is tevens een gevolg van het falen van de ver­ tegenwoordigende demokratie in haar mogelijkheden om het beleid richting te geven en om de uit­ voering van het beleid te kontro­ leren.

We stuiten hierbij op de onmacht van het parlement en van de politieke partijen die daarin vertegenwoordigd zijn. Demokrati­ sering van het beleid, dat wil zeggen erkenning van de waarde dat iedereen het recht heeft en derhalve over mogelijkheden moet beschikken om op voet van gelijk­ heid mee te beslissen over aan­ gelegenheden waarvan hij de gevolgen ondervindt én rationali­ sering van het beleid, dat wil zeggen aanvaarding van de nood­ zaak van inbreng van wetenschap­ pelijke en technische deskundigheid op te onderscheiden nivo's van planning, zijn ons inziens hoek­ stenen van de politieke kuituur van de Verzorgingsstaat in het ,post­ industriele' tijdperk geworden.

Sociale planning brengt met zich In de jaren zestig is ­ met name in de sociaal­filosofische literatuur ­ gewezen op de uitholling van de demokratie tengevolge van verster­ king van technokratische tendensen in de beleidsvorming. Politisering en ontideologisering zou de beleids­ vorming ontdoen van haar demo­ kratisch karakter.

Noch in sociaal­ wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de technokratie­ these, noch in dat betreffende de oligarchisering van organisaties, die bij de beleidsvomung betrokken zijn, noch in dat met betrekking tot aanverwante elite­ en machts­ theoneèn, is technokratisering van het beleid overtuigend aangetoond. Demo­ kratische sociale planning kan wel zo'n instrument zijn indien deze ,allesomvattende rationaliteit' en konsensus worden ingeruild voor een beperkte rationaliteit en sociale synthesevorming.

Dit impliceert dat uit elementen van de. De driedeling van plan­ ning op normatief, strategisch en operationeel nivo biedt mogelijk­ heden om het politieke karakter van de beleidsvorming tot uitdruk­ king te brengen. Het demokratisch karakter van sociale planning komt het beste tot zijn recht indien belanghebbenden vanuit konkrete situaties en probleemgebieden waarden en doel­ einden expliciteren.

Pluriformiteit van belangen met de daarachter schuilende waarden en doelstel­ lingen vergt sociale sjrnthese als aktiemodel. De mogelijkheden liiertoe zijn voor­ alsnog beperkt; vigerende bestuur­ lijke strukturen en bestaande planningspraxis bieden nauwelijks gelegenheden tot participatie van belanghebbenden in de beleids­ vorming Van politieke partijen ­ als mobilisatiemechanismen ­ moet met betrekking tot de ontwik­ keling van demokratische sociale planning niet al te veel worden verwacht.

Screening designs for poly­factor experimen­ tation' in: Analyse­een­ heden en analyse­niveau's in wetenschapsteorie'; Gent: Commu­ nicatie en Cognitie. De groep I vrij veel tijd vergen. Daarnaast is het F, p casco ­claim iruik. I bij WA­ ­ Q: Qze bedoeling dat je buiten de roep met één of meer groepsleden [alleen een aantal dingen oefent. We starten op nsdag 11februari om 14 00 uur. Lies 'lersema, studentenpsycholoog in ilburgenAd Gelens, studenten­ sycholoog in Utrecht.

Aangezien 'enogniet zo lang samenwerken. De promotie vond om M uur plaats in de aula van de i'liolieke Hogeschool. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt konform het voor­ stel van de voorzitter vastgesteld. Notulen van de 76e vergadering, gehouden op 23 oktober De notulen van de vergadering worden, met inachtneming van enige wijzigingsvoorstellen van de heren Van den Heuvel, Kortie en Verster en behoudens de passages waar de heer Verster aan het woord is op pagina 24, goedgekeurd.

De laatste passages worden aan­ gehouden tot de volgende verga­ dering. Besluitenlijst van de 78e vergadering De besluitenlijst van de 78e verga­ dering, gehouden op woensdag 19 november HSR Mededelingen van het Kollege van Bestuur Gezien de schriftelijke reaktie van de werkgroep Databank op de mededeling van het KvB inzake de procedure van benoeming van de beheerder van de Databank HSR De raad zal op de hoogte worden gesteld van de resultaten van een in verband hiermede te houden gesprek tussen het KvB en de werkgroep.

De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Mededelingen van de voorzitter De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om de behande­ ling van de herziene begroting te doen plaatsvinden op 22 januari Mededelingen van de raadskom­ missies De mondelinge mededelingen van de Begrotingskommissie, de Kom­ missie Onderwijs en Onderzoek en de AR­delegatie worden voor kennisgeving aangenomen.

Nota inzake de Dienst Onderwijs en Onderzoelc De raad stemt in met liet door de PLM-fraktie en de Kommissie Onderwijs en Onderzoek geamen- deerde en door het KvB staande de vergadering gewijzigde konsept- besluit met betrekking tot de nota inzake de Dienst Onderwijs en Onderzoek zie bijlage 1, besluit nr. Hierbij moet worden aangetekend dat een door de PLM ingediend en op 6 november aanvaard amen- dement inzake het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de DOO-afdeling unaniem door de raad wordt ingetrokken en wordt vervangen door een door het KvB voorgestelde passage.

Inschrijving door storting van ƒ ISO,— aanbetaling op het bank- nummer Faber, hoogleraar godsdienst- psychologie in Tilburg, nader is uitgewerkt en toegespitst op de problemen in het jongerenpasto- raat.

Jouw gratis sex films! Pieter zijn allereerste MILF. Blondje voorkomt burnout van opa. Threesome with 2 freaky babes. Dikke paal in de stripclub. Blond sletje gaat vreemd met de vader van haar vriend. Sexy tiener sletje heeft een oogje op vrouwelijke loodgieter. Babe likt de anus van gespierde hunk. The business of woman. Papa neukt meisje in bijzijn van slapende zoon.

Skinny teen loves to fuck the old guy. De camera draait, jonge tiener lesbiennes zijn er klaar voor. Perverseling houdt een orgie met 4 oma's. Lesbische milfjes gaan in ondertrouw. Joost krijgt per ongeluk een stijve van zijn stiefmoeder.

Jochie vervult zijn fantasie met geile oma. Chloe showt haar nieuwe lingerie setje. The art of licking pussy. Masturberende Chloe word verrast door een dikke lul. Sexy mature 47 heeft een oogje op de timmerman.

Nederlandse oma word keihard geneukt. Meisjes plagen kutjes vragen.

Prive ontvangst hoeren escort 18 jaar


Zo vind je op Sextube sexfilms in o. Als je op zoek bent naar een ruige, harde sex film, of een sexfilm waarin bondage een rol speelt, of een lekkere geile sex film met sletterige lesbiennes, dan zit je helemaal goed hier op Sextube.

Heerlijk ongestoord extra lange gratis sexfilms kijken, zolang als je wilt. Je gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer, hierdoor kun je de video's niet vooruitspoelen. Als je deze functionaliteit wel wilt gebruiken, overweeg dan om Internet Explorer te upgraden naar versie 9 of hoger, of gebruik een alternative webbrowser zoals Chrome of Firefox.

Huiswerk kan zo saai zijn! Wil je alsjeblieft mijn kutje likken? Blonde meid wil een trio in de kroeg. Bloedgeile brunette krijgt een nat kutje van een grote zwarte lul. Sexy blondine krijgt een dikke zwarte pik in haar poepgaatje. Seks voor de eerste keer. Een lesbisch buitenseks avontuur. Oma vindt in het bos een paddenstoel om te pijpen. Zwarte kerel neukt zijn 18 jarige blonde stiefdochter in haar harige kutje. Bisex met de dokter en zijn verpleegster. Super sexy blondine begint de dag met een orgasme.

Daarbi ik wel eens wat ongeduld getooi iVlaciitigste man Men noemt de sekretaris de r tigste man op de KH, was u dnu Een sekretaris heeft inderdaad invloed. Dat ligt niet zozeer hemzelf, maar aan de funkl» aan het feit dat het bestuu diskontinu is. Bij de komst van nieuw bestuur mag de zaai £j stagneren en dan komt er veelj Levensloop Waar is tijdens uw werk als sekre- taris de meeste tijd in gaan zitten?

Het leiding geven aan het buro van de KH heeft me de meeste tijd ge- kost. De konditiescheppende taak dus. Waar het cen- trale apparaat alleen maar konditie- scheppend is voor de fakulteiten, zijn er niet zoveel problemen.

Veel moeilijker is het als centraal bestuur van die verschillende fakulteiten en instituten een gemeenschappelijke weest voor de mensen in de centrale diensten.

Dat roept ook spanningen op. In een aantal sektoren is dat het geval geweest, dunkt me. U was de ambtelijke baas van velen. Het werk is aanzienhjk veranderd. De werksfeer is gelukkig eigenlijk altijd goed gebleven. Ik vind dat niet mijn verdienste. De situatie is de laatste jaren wel veranderd. Het buro is groter geworden en mede daardoor is de omgang soms wat formeler en ambtelijker geworden, maar de onderlinge werksfeer is goed. Leidde dat tot rolkonflihten? IShet belei hogeschool te maken.

Zowel naar Is de werksfeer tijdens uw ambts- binnen als naar buiten toe. Daar Is de KH in het centrale apparaat van de diensten en de vergroting niet onnodig geburokratiseerd. Dat is buro niet te sterk geweest in relatie haast niet te vermijden. Ik kan mij voorstellen, dat men met name vanuit de fakulteiten deze op- merkingen maakt.

Men moet dan echter dit bedenken: Er waren een aantal stafmedewerkers met wat uitvoerende afdelingen, maar dat had weinig struktuur. Met de enorme vergroting van de hoge- school en het ingewikkelder worden van de problematiek, was het ge- woon noodzakelijk dat er een goed gestruktureerd buro van de hoge- school werd opgericht.

Dat het cen- trale apparaat ten aanzien van de fakulteiten wat zwaar lijkt, is in- herent aan de omvang van de klei- ne instelling. Hier doet de befaam- de niillast-problematiek zich weer eens voor. Hoe oordeelt u over de kompetentie- afbakening tussen centrale diensten en fakulteiten? Daar komt bij dat de problemen waarvoor de mensen zich in hun Zevende letterenfakulteit Dr. Stoelinga heeft zich zeer intensief met de problematiek van de letterenfakulteit bezig gehouden.

Voor hij in Tilburg in funktie trad, was hij daar- mee al bezig. Vooral ook om- dat hij zelf afkomstig was van een letterenfakulteit en van mening was dat Brabant ten aanzien van het letterenonder- wijs een grote achterstand had in te halen.

Daarvoor zegt hij zich graag ingezet te heb- ben. Te meer nog omdat een letterenfakulteit precies past in de struktuur van de Til- burgse hogeschool. Dat samenspel is met name het laatste jaar op gang gekomen rond bijvoorbeeld het ont- wikkelingsplan en de aanvraag voor de letterenfakulteit. Treedt er binnen het KH-personeel niet ook een polarisatie op? Lang niet iedereen is tevreden.

Dat kan ook niet. Door de strukturering se Gedurende zijn studietijd w mdigheid, o Dat is een hele moeilijke zaak. Niet dat ik er zelf ooit erg onder geleden h e b. Het is natuurlijk zo dat fa- werk gesteld zagen, buitengewoon tegen kritiek. In de zin van: Het is over het wel plooibaar; ik ben niet star in het wijs en onderzoek een zeer grote algemeen genomen hard werken ge- vasthouden aan eigen standpunten 10 Dat kan aanleiding tot rolkonflikten geven, maar ik moet zeggen dat de ATG dat in het algemeen uitstekend heeft opgelost.

Ik heb dat zeer in- tensief gevolgd en gekonstateerd dat het vaak voor de vertegenwoordi- gers van de ATG in de bestuursor- ganen niet gemakkelijk was.

Het heeft binnen de KH niet tot pro- blemen geleid. De ATG-ers hebben een prudent gebruik gemaakt van de ambtelijke informatie waarover zij beschikten. Ik zou het echter niet aanbevelenswaardig vinden, als le- den van het ATG in raadskommis- sies gaan zitten op gebieden waar ze zelf ambtelijk werkzaam zijn.

Dit soort beperkingen moet men zich op- leggen ter vermijding van rolkon- flikten. Streng en precies In het Nieuwsblad van het Zuiden las ik, dat u precies bent en niet goed tegen kritiek kunt. Maar ik ben ook precies in mijn eigen werk. Precies ben ik ook voor anderen. Dat was ik vroeger al ten opzichte van mijn leerlingen. Daar hadden ze ook altijd veel kritiek op. U was een strenge leraar? Maar ik stelde wel eisen.

Dat heb ik ook hier gedaan. Ik kan echter best de heer Stoelinga praeses va irg kunt ad d e k a t h o l i e k e gezelligheid dagelijkse vereniging ,Veritas', lid allerlei p de toenmalige grondraad e bestuurslid van enige landi "PJes inzak lijke studentenorganisaties liet hogesc ring van de WVO.

Thomas werd in te Breda gebore N a zijn gymnasiumopleidi studeerde hij van tot1 geschiedenis a a n de Rijksui versiteit te Utrecht. DittrichA sekretaris een proefschrift getiteld: Vantotwashij zitter van de vereniging studenten! Sinds is de h» in helemaal Stoelinga sekretaris van isatie. Als zodanig is hij in belani rijke mate betrokken gewee bij d e beleidsvoorbereidii voor Kollege v a n Bestuure Hogeschoolraad en de beleiii uitvoering. Vanaf was bestuurslid van het Interu» versitair Instituut voor No men en Waarden in de Same' firaaien vat leving te Rotterdam en vi e allereersti tot lid van de Al voorstand demische Raad.

Als n g krijg ken en ortig. Daarbi luid getoon taris de n was u dtt inderdaad van de professionaliteit en de aan- wezigheid van toevallige groepen studenten op een bepaald moment. De inbreng van het professionele kader moet mijns inziens het zwaar kader moet mijns inziens het zwaarst wegen, al mag de studenten-invloed niet verontachtzaamd worden.

Stu- denten zouden bijvoorbeeld zeker betrokken moeten worden bij de evaluatie van kursussen en kolleges. Vindt u het goed dat het experi- ment met de WUB in alle geval weer tot wordt voortgezet? Dat vind ik volkomen juist. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn er op dit moment mee te stoppen. Er moet nog veel meer ervaring opgedaan worden met de universitaire be- stuursstruktuur naar WUB-model.

Stoelinga, dat er op het WO nog steeds niet bezuinigd om- dat het nog altijd meer krijgt dan vorig jaar. Er is nog steeds een reële uitbreiding van de uitgaven in het WO, terwijl het HBO feitelijk moet bezui- nigen. De scheidende hoge- school-sekretaris verzekert in wezen nooit grote problemen gehad te hebben met redelijke bezuinigingsvoorstellen, m a a r vindt het onjuist en onmense- lijk dat die bezuinigingen vaak zo abrupt afkomen.

Een tekort schietende planning op mid- dellange termijn zou daarvan de oorzaak zijn. Het WO kan wel met minder toe, maar moet dan wel de tijd krijgen noodzakelijke saneringen uit te voeren".

V olgens Stoelinga kan er in het WO efficiënter met geld worden omgespron- gen. Ook in de personele sfeer, mits men meer gebruik zou maken van technische onder- wijsmiddelen. Het samengaan van verschillende HBO-scholen in hogescholen-nieuwe- stijl wordt de grote opgave voor het HBO in de komende jaren. In de komende maanden zal ik daar van- uit de HBO-raad veel mee te maken krijgen. Ik vraag me daarbij wel af, of alles in zo'n mooi en strak or- ganisatorisch keurslijf kan worden gegoten als de minister zich blij- kens zijn nota voorstelt.

Er moet ruimte voor experiment en differen- tiatie blijven. U heeft het langst in het samenwer- kingsorgaan gezeten en de zaak van het begin af aan gevolgd.

Wat vindt u er nu van? Samenwerking KHT-THE Mijn aanvankelijke idee was dat het mogelijk zou moeten zijn om die bei- de Brabantse hogescholen tot een in- tensieve samenwerking of integratie te laten komen. Overwegingen van wetenschappelijke en praktische aard speelden daarbij een rol. Ik was echt wel een voorstander van een vrij sterke vorm van samenwerking. Allengs werd mij duidelijk dat in Eindhoven een zo vergaande samen- werking op geen enkel nivo gewenst werd.

Men voelde wel voor samen- werking, maar niet voor het opgeven van de eigen TH-identiteit. Ook binnen onze eigen instelling werd er zeer verschillend over de samenwerking gedacht. Het centrale bestuur voelde meer voor wat ver- dergaande samenwerking, maar de fakulteiten voelden daar minder voor.

Op grond daarvan groeide bij mij de overtuiging te moeten kiezen voor een vorm van samenwerking, die garanties biedt dat er ook in de praktijk wordt samengewerkt. Van- daar mijn keuze voor de samenwer- kingsovereenkomst, die de Werk- groep-Leibbrandt heeft voorgesteld en die de zelfstandigheid van de be- trokken hogescholen intakt laat. Hét grote manco is de kon- tinuïteit in het bestuur zowel op centraal als op fakulteitsnivo. Dat vind ik een hele kwalijke zaak.

Dat zou echt anders geregeld moeten worden. Maar dit probleem wordt met de nu voorliggende WUB-wijzi- gingsvoorstellen helaas niet opge- lost. De WUB was echter een stuk haast-wetgeving en de feilen van die wet werden eigenlijk al tijdens de parlementaire behandeling zicht- baar. De nieuwe WU B-v oorstellen regelen duidelijk de absolute minderheids- positie van de studenten in het hogeschoolbestuur. Met name op het gebied van de vakgroepen.

Hier doet zich het probleem voor Marxistisctie ekonomie tó het beleidspunt of de werh- udietijd « mdigheid, die u met vreugde in praeses rg kunt achterlaten? Utrecht 3 heer St« 'trokken p en inw dat je je met je eigen opvolging dat bewust? Ik vind namelijk bemoeien. Laat ik dat voorop stel- ris van i Wanneer ik mij ergerde ging lool TilbK m kwesties die speelden toen A. Daar valt te praten en dat roept bij orbereidm lan een stuk irritatie op. Praktisch zal vooral het HBO zich door bundeling van scholen tot hogescholen-nieuwe- stijl moeten ontwikkelen.

Als je de geschiedenis van de laat- ste vijf jaar inzake de verhouding HBO en WO beziet, dan konstateer je telkens andere accenten, zodat je nauwelijks goede aanknopingspim- ten had voor een te voeren beleid op dit punt. Een ministeriële visie is er eigenlijk niet geweest, maar ligt nu met de HO-nota eindelijk ter tafel.

Dat is al een belangrijke winst. De grote veranderingen moe- ten volgens die nota inderdaad komen van het HBO, terwijl het WO - het andere bestanddeel van het te vormen éne hoger onderwijs - intakt k a n blijven. Stoelinga, op 1 februari aan- staande de hogeschool ver- laten in verband met het aan- vaarden van de funktie van voorzitter van de HBO-raad.

Het Kollege van Bestuur wil u gaarne in de gelegenheid stel- len afscheid te nemen van de heer en mevrouw Stoelinga tijdens een receptie op 30 januari aanstaande om Erkwameen oestuur openbaarheid van bestuur door. Hij legt u i t: Ik zie niet in waarom iemand die overtuigd kapita- list is geen marxistische eko- nomie zou kunnen geven. Stoelinga van een hoogleraar in de theologie eisen dat hij katholiek is. Dat is een ander onder- werp", zegt hij.

De Theologi- sche Fakulteit leidt namelijk op tot priester voor de katho- lieke kerk. In allerlei typen organisaties op winst­ en niet op winst gerichte doet zich steeds meer de behoefte gevoelen aan academici die op interdisciplinaire wijze kunnen mee­ werken aan de oplossing van problemen. Zij zullen daarbij gebruik maken van mede­ werkers uit de technische," economische, juridische en sociaal­wetenschappelijke richting. Van onze bedrijfskundigen kan worden verwacht, dat ze op interdisciplinaire wijze al deze aspecten geïntegreerd opnemen in beslissingen, die betrekking hebben op het functioneren van organisaties, mede in relatie tot de omgeving.

Marketing, Produktie, Besturing en Stra­ tegische Beleidsvoering. Nederlands recht, fiscaal­ resp. Ze worden voorafgegaan door een adaptatieperiode ­ om de studenten te brengen tot een ge­ meenschappelijke benadering ­ en afgeslo­ ten met een afstudeerprojekt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tot diffe­ rentiatie, zowel naar voorkennis als naat interesse. Het studiejaar vangt aan op 23 augustus De aanmelding dient vóór 1 mei te geschieden.

Uitvoerige informatie kunt U aanvragen bij de Interfaculteit Bedrijfskunde, Poort­ weg 6­8. Delft, telefoon ­, toe­ stel ofwel bij de studiebegeleidster.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere kandidaten worden toegelaten. Deze uitdrukkin- gen van objektiviteit zouden ons dankbaar moeten stemmen: In het navolgende hopen wij aannemelijk te kunnen maken, dat de redaktie van THB bij de verslag- geving van het gebeuren rond de Polek-affaire blijk geeft van een zo- danige selectieve perceptie, dat elke gelijkenis met objectiviteit op toe- valligheid berust. Nu weten wij ook wel dat het begrip objectiviteit moeilijk exakt te definiëren is en dat strikte objectiviteit, als het al wordt nagestreefd, een niet te ver- wezenlijken ideaal is.

Maar het is evident, dat het moedwillig niet aan bod laten komen van alle meningen die terzake van een probleem te berde worden gebracht, een kwa- lijke journalistieke aktiviteit is, wel- ke wij dan gemakshalve niet-objek- tief noemen. Welnu, wij stellen dat de mening van het grootste gedeelte van het vakgroepsbestuur van de vakgroep Algemene Leer en Ge- schiedenis van de Ekonomie.

Het journalistieke wapen dat de schrij- ver van het onderhavige artikel heeft gehanteerd is het gevaarlijkst dat wij kennen. Het gaat hier om het citeren van zodanig uit hun ver- band gerukte passages uit geschrif- ten van de tegenstander?! In plaats daarvan wordt de lezer een sappige karikatuur van deze werkelijke be- doeling voorgeschoteld.

Aan de hand van de volgende punten willen wij aantonen dat dit wapen door de auteur van voornoemd artikel tot bot wordens toe is gehanteerd. Men had echter ook kunnen.

De teke- ning op pagina 49 van het Roodboek waarin de Tilburgse ekonomen worden afgebeeld als meedogenloze trawanten van een systeem, dat ver- antwoordelijk wordt gesteld voor al- le ellende van deze wereld achten wij representatief voor de wijze waarop de ekonomiebeoefenaren door het hele Roodboek heen be- jegend worden. Men mag veel van ons zeggen, men kan echter ook te ver gaan!

De auteur vermijdt zorg- vuldig daarop te wijzen. Alsof het onze schuld is. Dat deze poging mis- lukt is, is niet alleen onze overtui- ging; wie zijn oor te luisteren legt bij de diverse kommissies van de fakulteit en dat doen de redakteu- ren van het THB toch weet dat het Roodboek in brede kring als onvol- doende is aangemerkt. Zou onze brief daar wellicht toe hebben bijge- dragen? Het is duidelijk dat de scribent op dat stuk dan ook in de fout gaat. W a a r hebben wij dat gesteld?

Een neutrale berichtgeving zouden op zijn minst de motivering van onze brief, alsmede een beknopte weergave van de meest essentiële materiële punten ons inziens de punten 15, 16, 17 hebben bevat.

In afwachting van de komst van een nieuwe THB redakteur, aan wie wel- licht de eis gesteld zou kunnen wor- den een samenvatting van een brief te kunnen maken, raden wij de le- zers van THB aan in gedachte te houden dat er inderdaad verschil bestaat tussen signaleren en recen- ceren.

Naschrift re- daktie volgend op het artikeltje Journalisten. Naschrift vol- gend op het artikeltje Uitzendburo. Promoveren In het artikel. Promoveren en perso- neelsbeleid' in THB-9 van 12 decem- ber , pagina 11, wordt een opi- nerking weergegeven betreffende de behandeling in de besloten vergade- ringen van de raad van de subfa- kulteit der Sociaal-Kulturele Weten- schappen van het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultu- reel welzijn.

Deze opmerking wordt toegeschre- ïen aan een studentlid van de Sub- [akulteitsraad. Ik deel u mee dat deze opmerking met afkomstig is van een van de huidige studentraadsleden. De opmerking geeft naar het oordeel van alle leden van de Subfakulteits- raad een volstrekt onjuist beeld van de wijze van besluitvorming rond het lektoraat in de sociologie van het sociaal en kultureel welzijn in de besloten vergaderingen van de Subfakulteitsraad. Namens de raad van de subfakulteit der Sociaal-Kulturele Wetenschappen Mr.

Meuwese sekretaris subfakulteit Open huis bij psycliülogen Een korte reaktie op het artikel Open huis bij de psychologen', THB, pagina 13, nummer 9, d.

In dit artikel wordt door de typogra- fische opmaak delen van de tekst kursief; gebruik van aanhalingste- kens de indruk gewekt dat ik let- terlijk en goed wordt geciteerd. Ik maak bezwaar tegen deze handel- wijze. Ik stel het op prijs in het kort enzwart op wit in mijn - hopelijk letterlijk te produceren - woorden zeggen wat mijn standpunt is ten aanzien van enkele onderwer- pen die in genoemd artikel aan de orde kwamen.

In de diskussie werd door een be- zoeker opgemerkt dat de Tilburgse subfakulteit lang niet zo sterk groei- de als in de plannen was voorzien. Mijn mening is deze: Maar intussen zijn we er wel. Dit is de laatste zin van een ant- woord op de vraag van een bezoeker of de Tilburgse subfakulteit voor een buitenstaander her kenbaar was aan bepaalde zwaartepunten of aan bepaalde specialiteiten.

Je begint dus met een bont, gevarieerd, veelvor- mig, ongesorteerd geheel. Merk vooreerst op dat deze zin in het artikel een andere is dan wat in de kop van het artikel tussen aan- halingstekens staat: Toen ik zelf studeerde besloeg het programma zes jaar. Nu is dat vijf jaar.

Vroeger was de studie niet strak gestruktureerd in de tijd. Nu is er een straffe. Die krappe marges van de tegen- woordige student benauwen mij. Ik ben blij dat ik zelf onder een sy- steem met ruime marges heb kun- nen studeren. Maar het is wel iets anders dan wat men mij in het ge- noemde artikel laat zeggen. Ik hoop dat uw gevoel voor fair play zo ver gaat dat het. Nadere inlichtingen en een overzicht van de beschikbare plaatsen inkluis funktie-omschrijving zijn te verkrijgen bij: Aanvang cursussen collo- quium doctum universitair toelatingsexamen voor mulo-gediplomeerden in januari en september; aanvang cursussen rechten, economie, geschiedenis in februari, juni, oktober.

Tijdens de onderwijsperio- den éénmaal perweel eleidsvorming alleen maar groter worden, kunnen een barrière zijn om door middel van planning de maatschappij te sturen op zodanige wijze, dat de betrokkenen niet vervreemd raken in en van het politiek systeem. De komplexiteit van problemen waarvoor in de Verzorgingsstaat oplossingen ge­ vonden moeten worden kan er gemakkelijk toe leiden dat partici­ patie in de beleidsvorming een holle frase wordt.

Politiek Nieuws', maandblad KVP. Analoge simulatie van ekonomische mo­ dellen'; reeks ,Ter Diskussie' van de Ekonomische Fakulteit. Het beslis­ singsproces bij laagstbetaalden. De invloed van de inkomenshoogte op het beslissingsproces bij de inkomensbesteding' in: Bertholet ontheven van zijn lidmaatschap van de Stuurgroep Buitenlandse Betrekkingen. Als zijn opvolger wordt benoemd drs.

Willems en gelet op de beraadslagingen in de vergadering van de Hogeschoolraad d. Mertief zijn is dus niet hetzelfde s agressief zijn. Dat stekent dat je het ook af kunt ren en gedrag kunt aanleren wat iggende. Waa ietassertief gedrag, kunnen erbazingwel stenen in assertief gedrag. We stellen ons Oder andere voor om een pro­ rammaaan oefeningen aan te leden die een oplopende moeilijk­ udsgraad hebben. Met die oefe­ de diskuss ingen zullen we zowel binnen als met name de zogenaamde konver­ geutietheorieen waarin de groeiende gelijkvormigheid van deze stelsels wordt aangetoond.

Uit de stijgende belangstelling voor planning in het. Westen' mag echter nog niet worden gekonkludeerd dat de fun­ damentele tegenstellingen tussen de marktekononue en de centraal gelelde ekonomie zijn overbrugd. De groei van de plangedachte valt samen met de opkomst van de Verzorgingsstaat. De belangstelling voor planning als mogelijkheid van maatschappeujke besiuring is groeiende.

De centrale vraag die ons daarbij bezighoudt beirett de mogelijliheden en beperkingen van integrale maatschappelijke plan­ ning. De belangstelling voor een dergelijke planning komt voort uit de waarneming dat de vigerende systemen van beleidsvorming op het nivo van het openbaar bestuur tekort schieten om de komplexiteit van problemen waarvoor m de hedendaagse samenleving oplos­ singen gezocht moeten worden, systematisch te beheersen om op grond daarvan besturing van veranderingsprocessen mogelijk te maken.

In Nederland is de diskussie over de wenselijkheid van integrale maatschappelijke planning ­ met name na ­ weer opgelaaid. Zij heeft geleid tot de instelling van de Voorlopige Wetenschappelijke Baad voor het Regeringsbeleid, de Commissie Beleidsanalyse en de oprichting van een derde planburo: Het dilemma van integrale planning kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van de krisis van de demotaratie.

Deze uit zich m een groeiende diskrepantie tussen de bestuurlijke praktijk en de norm van demokratie. Het wantrouwen in bestuurlijke instanties wordt versterkt mdien telkens blijkt dat belangrijke maatschappelijke vraag­ stukken niet of onvoldoende kunnen worden opgelost: De demokratiekrisis is tevens een gevolg van het falen van de ver­ tegenwoordigende demokratie in haar mogelijkheden om het beleid richting te geven en om de uit­ voering van het beleid te kontro­ leren.

We stuiten hierbij op de onmacht van het parlement en van de politieke partijen die daarin vertegenwoordigd zijn. Demokrati­ sering van het beleid, dat wil zeggen erkenning van de waarde dat iedereen het recht heeft en derhalve over mogelijkheden moet beschikken om op voet van gelijk­ heid mee te beslissen over aan­ gelegenheden waarvan hij de gevolgen ondervindt én rationali­ sering van het beleid, dat wil zeggen aanvaarding van de nood­ zaak van inbreng van wetenschap­ pelijke en technische deskundigheid op te onderscheiden nivo's van planning, zijn ons inziens hoek­ stenen van de politieke kuituur van de Verzorgingsstaat in het ,post­ industriele' tijdperk geworden.

Sociale planning brengt met zich In de jaren zestig is ­ met name in de sociaal­filosofische literatuur ­ gewezen op de uitholling van de demokratie tengevolge van verster­ king van technokratische tendensen in de beleidsvorming. Politisering en ontideologisering zou de beleids­ vorming ontdoen van haar demo­ kratisch karakter. Noch in sociaal­ wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de technokratie­ these, noch in dat betreffende de oligarchisering van organisaties, die bij de beleidsvomung betrokken zijn, noch in dat met betrekking tot aanverwante elite­ en machts­ theoneèn, is technokratisering van het beleid overtuigend aangetoond.

Demo­ kratische sociale planning kan wel zo'n instrument zijn indien deze ,allesomvattende rationaliteit' en konsensus worden ingeruild voor een beperkte rationaliteit en sociale synthesevorming. Dit impliceert dat uit elementen van de. De driedeling van plan­ ning op normatief, strategisch en operationeel nivo biedt mogelijk­ heden om het politieke karakter van de beleidsvorming tot uitdruk­ king te brengen.

Het demokratisch karakter van sociale planning komt het beste tot zijn recht indien belanghebbenden vanuit konkrete situaties en probleemgebieden waarden en doel­ einden expliciteren.

Pluriformiteit van belangen met de daarachter schuilende waarden en doelstel­ lingen vergt sociale sjrnthese als aktiemodel. De mogelijkheden liiertoe zijn voor­ alsnog beperkt; vigerende bestuur­ lijke strukturen en bestaande planningspraxis bieden nauwelijks gelegenheden tot participatie van belanghebbenden in de beleids­ vorming Van politieke partijen ­ als mobilisatiemechanismen ­ moet met betrekking tot de ontwik­ keling van demokratische sociale planning niet al te veel worden verwacht.

Screening designs for poly­factor experimen­ tation' in: Analyse­een­ heden en analyse­niveau's in wetenschapsteorie'; Gent: Commu­ nicatie en Cognitie. De groep I vrij veel tijd vergen. Daarnaast is het F, p casco ­claim iruik. I bij WA­ ­ Q: Qze bedoeling dat je buiten de roep met één of meer groepsleden [alleen een aantal dingen oefent.

We starten op nsdag 11februari om 14 00 uur. Lies 'lersema, studentenpsycholoog in ilburgenAd Gelens, studenten­ sycholoog in Utrecht.

Aangezien 'enogniet zo lang samenwerken. De promotie vond om M uur plaats in de aula van de i'liolieke Hogeschool. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt konform het voor­ stel van de voorzitter vastgesteld. Notulen van de 76e vergadering, gehouden op 23 oktober De notulen van de vergadering worden, met inachtneming van enige wijzigingsvoorstellen van de heren Van den Heuvel, Kortie en Verster en behoudens de passages waar de heer Verster aan het woord is op pagina 24, goedgekeurd.

De laatste passages worden aan­ gehouden tot de volgende verga­ dering. Besluitenlijst van de 78e vergadering De besluitenlijst van de 78e verga­ dering, gehouden op woensdag 19 november HSR Mededelingen van het Kollege van Bestuur Gezien de schriftelijke reaktie van de werkgroep Databank op de mededeling van het KvB inzake de procedure van benoeming van de beheerder van de Databank HSR De raad zal op de hoogte worden gesteld van de resultaten van een in verband hiermede te houden gesprek tussen het KvB en de werkgroep.

De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Mededelingen van de voorzitter De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om de behande­ ling van de herziene begroting te doen plaatsvinden op 22 januari Mededelingen van de raadskom­ missies De mondelinge mededelingen van de Begrotingskommissie, de Kom­ missie Onderwijs en Onderzoek en de AR­delegatie worden voor kennisgeving aangenomen.

Nota inzake de Dienst Onderwijs en Onderzoelc De raad stemt in met liet door de PLM-fraktie en de Kommissie Onderwijs en Onderzoek geamen- deerde en door het KvB staande de vergadering gewijzigde konsept- besluit met betrekking tot de nota inzake de Dienst Onderwijs en Onderzoek zie bijlage 1, besluit nr.

Hierbij moet worden aangetekend dat een door de PLM ingediend en op 6 november aanvaard amen- dement inzake het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de DOO-afdeling unaniem door de raad wordt ingetrokken en wordt vervangen door een door het KvB voorgestelde passage. Inschrijving door storting van ƒ ISO,— aanbetaling op het bank- nummer Faber, hoogleraar godsdienst- psychologie in Tilburg, nader is uitgewerkt en toegespitst op de problemen in het jongerenpasto- raat.

Mede wordt beoogd een zekere vaardigheid in de toepassing van deze methode bij te brengen. Het amendement van de PLM-fraktie wordt door de indieners van de motie overgenomen, het amendement van de heren Grijns, Kamphuis en Schneider tot wijzi- ging van het in de motie opgenomen tweede verzoek aan het KvB wordt van de twee mogelijkheden.

De werkkoUeges behorend bij het kollege. Toepassingen' vinden plaats op woensdag van Koekkoek hervat zijn kolleges op dinsdag 3 februari Vanaf maandag 26januari is in het diktatenmagazijn gebouw A een overdruk verkrijgbaar van Gaudemet: Zijn taak zal worden waargenomen door prof.

De vierdejaars doktoraalkolleges op maandagmorgen Schouten en dinsdagmorgen Kolnaar komen te vervallen en worden samen- gevoegd tot kolleges op donderdag van Kolnaar zal echter wél tentamen van studenten in de bedrijfsekonomie blijven afnemen.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot drs. Deelname aan dit eendaags bezoek aan de Europese Gemeenschappen staat open voor de volgende studenten: De vierdejaarsstudenten RIO en de vijfdejaarsstudenten lEB dienen deze reis te beschouwen als deel uit makend van hun studieprogramma. Inschrijving uitsluitend na het aanvangskollege volgend semester van de betreffende vakken kosten: Benoeming leden Begeleidingskom- missie Welzijn De raad benoemt mevr.

Voorts wordt de heer R. Hooydonk benoemd tot voorzitter van deze kommissie zie bijlage 3 - besluit nr. Verslag van de Subsidiekommissie inzake de verdeling van de subsidie over Het verslag van de Subsidiekom- missie wordt voor kennisgeving aangenomen. Notitie naar aanleiding van het gesprek van vertegenwoordigers van het Presidium, het KvB en de Subsidiekommissie met vertegen- woordigers van het Steunfonds De desbetreffende notitie wordt voor kennisgeving aangenomen.

De relatie tussen het Steunfonds en de Katholieke Hogeschool zal ten principale in de raad aan de orde worden gesteld wanneer het door de Stichting Steunfonds toegezegde verslag de raad heeft bereikt. In verband met de noodsituatie van het Trefsentrum en de op korte termijn door het Steunfonds te nemen beslissing over een subsidie- aanvraag van ƒ X 0,— ten behoeve van het Trefsentrum zullen de voorzitter van het KvB en de voor- zitter van de Hogeschoolraad via een telegram bij het Kollege van Beheer met klem aandringen op een positieve beslissing terzake.

Het programma van de inleidende kursus voor het tweede semester zal er als volgt uitzien: In dienst per 5 december Mevr. In dienst per 16 december Mej. Hulskamp, administratief medewerkster DSW. In dienst per 17 december A. Markink, medewerker applikatie Rekencentrum. In dienst per 1 januari Mej. Herps, administratief medewerkster DSW. Hoens, eerste mede- werker Buro Onderwijs en Onder- zoek. Halkes, hoofd afdeling Planning en Begroting.

Sarsanszky, medewerker edukatie Rekencentrum. In dienst per 1februari J. Uit dienst per 20 december Mej. Uit dienst per 1janueiri Mevr. Vermeulen-Zand- vliet, medewerkster Schoonmaak- dienst. Desseaux, administra- tief medewerkster Talencentrum Mej. Bredere, lektor Theo- logische Fakulteit. Uit dienst per 9 januari Mevr. Broek-van der Kamp, telefoniste.